Skip Ribbon Commands
Skip to main content

13464

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định huỷ bỏ kết quả kiểm tra, sát...

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2273/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ kết quả kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với ông Trần Xuân Đạt tại Quyết định số...

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch rà...

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2278/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đành giá thủ tục hành chính năm 2018./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân...

Ngày 28/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông...

Ngày 29/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2017 (BACKAN ICT INDEX 2017). Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh...

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ...

Ngày 10 tháng 01 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SNV về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tin tức hoạt động CCHC

Cải cách hành chính với chính quyền cấp xã

Trong hệ thống chính quyền các cấp, chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có vai trò, vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vào thực tiễn...

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định huỷ bỏ kết quả kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện đối với ông Trần Xuân Đạt.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đành giá thủ tục hành chính năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Một số nội dung trọng tâm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Đôi nét về công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II