Skip Ribbon Commands
Skip to main content

16490

Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính

Ngày 18/5/2018, Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn số: 657/HD-SNV về xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính chính của tỉnh đảm bảo đầy đủ số liệu theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và phù hợp với nội dung các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính...

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành...

Ngày 16/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về ban hành tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định mức trích tỷ lệ phần trăm đối...

Ngày 19/4/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) đối với các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định...

Ngày 19/4/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo...

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định về thưởng vượt thu so với dự...

Ngày 19/4/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo cải cách hành chính

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định mức trích tỷ lệ phần trăm đối với các khoản thu hồi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết Quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết bãi bỏ chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức