Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 22/11/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 163-KH/TU về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 63/KH-STNMT về việc Thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019 Theo Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trong năm 2019 với số lượng là 03 viên chức có trình độ đại học chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chính môi trường; Trắc địa - bản đồ.

Xem tiếp


Ngày 25 tháng 3 năm 2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 90/KH-SVHTTDL về Thi tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 Theo Kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn năm 2019, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

Xem tiếp


Ngày 18 tháng 02 năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 153/KH-STTTT về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 02 năm 2019 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 35/KH-BQLVQG về việc thi tuyển viên chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Ngày 19/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 2340/KH-SGDĐT về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn năm 2018. Năm 2018, số lượng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn cần tuyển là 38 chỉ tiêu, ở vị trí cần tuyển bao gồm: Vị trí giáo viên: Tổng số 31 chỉ tiêu, trong đó: Giáo viên Trung học phổ thông: 15 chỉ tiêu; giáo viên Trung học cơ sở: 16 chỉ tiêu. Vị trí nhân viên: Tổng số 07 chỉ tiêu, trong đó: Nhân viên thư viện: 02 chỉ tiêu, nhân viên giáo vụ: 03 chỉ tiêu, nhân viên văn thư: 02 chỉ tiêu.

Xem tiếp