Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (sau đây gọi là Cuộc thi); Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (gọi tắt là Ban Tổ chức cuộc thi), Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2019, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cho UBND tỉnh ban hành. Để các nội dung trong dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo quyết định

Xem tiếp


Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, kế hoạch về xây dựng tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch tinh giản biên chế đã có được những kết quả tích cực. Để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ Trung ương đến cấp xã đảm bảo quyền lợi ích cho những đối tượng thuộc diện tinh giản, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021 và được áp dụng từ năm ngân sách 2019.

Xem tiếp


Ngày 25/7/2019, Sở Nội vụ ban hành công văn số 1172/SNV-CCHC về việc xin ý kiến đóng góp cho hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã. Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 về việc ban hành các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Để hướng dẫn khi ban hành thống nhất và đạt hiệu quả đề nghị các đơn vị tham gia góp ý tại (phục lục I, phục lục II, phục lục III), như sau:

Xem tiếp


Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 320/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 và Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 19/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem tiếp


Ngày 27/5/2019, Sở Nội vụ ban hành công văn số 822/SNV-CCHC&QLVTLT về việc xin ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số CCHC, Căn cứ Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thay thế Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Nội dung dự thảo tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính được cụ thể hóa các nội dung trong Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ và công tác thực tế về Cải cách hành chính tại tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


UBND tỉnh Bắc Kạn Quy định về chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý. Quy định này quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút được tạo lập từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý đối với các tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình được đăng phát trên Báo Bắc Kạn, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể, Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Kạn, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, các trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn; các xuất bản phẩm, bản tin xuất bản tại tỉnh Bắc Kạn, sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý.

Xem tiếp


Ngày 16/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND về việc thực hiện các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn, để triển khai việc đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 và các năm tiếp theo, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 940/HD-SNV ngày 09/7/2018 về việc hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Căn cứ vào kết quả tổ chức, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính thực tế đạt được, các sở, ban ngành theo Phụ lục I, các huyện, thành phố theo Phục lục II; các xã, phường, thị trấn theo Phụ lục III. Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP nêu tại các Phụ lục I, Phục lục II, Phụ lục III (gửi kèm theo). Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố không tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC đánh giá qua điều tra xã hội học. Việc điều tra xã hội học do Sở Nội vụ trực tiếp đi điều tra. Khi các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại các Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đánh giá, xếp hạng, công bố Chỉ CCHC hàng năm của các xã, phường, thị trấn theo nội dung, trình tự, thời gian quy định tại Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh và các hướng dẫn tại văn bản này. Đồng thời các huyện, thành phố căn cứ vào hướng dẫn này có thể hướng dẫn bổ sung thêm cho các xã, phường, thị trấn trực thuộc, để phù hợp với sự chỉ đạo điều hành và thực tiễn triển khai công tác CCHC tại địa phương mình.

Xem tiếp


Ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Nghị định này quy định về việc sắp xếp lại, xử lý các loại tài sản công gồm:

Xem tiếp


Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Xem tiếp

1234567