Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 320/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 và Quyết định số 326/QĐ-BNV ngày 19/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem tiếp