Skip Ribbon Commands
Skip to main content

891204

Kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Chợ Mới

Ngày 15/10/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện Chợ Mới. Đoàn Kiểm tra do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc...

Kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị thuộc các huyện Bạch Thông,...

Ngày 29/9/2021 và ngày 06/10/2021, 02 Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị thuộc 03 huyện Bạch Thông, Ba Bể, Pác Nặm. Đoàn...

Công bố Quyết định Thanh tra tại UBND huyện Bạch Thông

Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Bạch Thông, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 304/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về...

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh...

Chiều ngày 06 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá...

Trong công tác quản lý, sử dụng công chức, đánh giá, xếp loại công chức là một trong những nội dung quan trọng. Việc đánh giá chính xác chất lượng của từng công chức sẽ tạo điều kiện thực hiện tốt công tác nhân sự như khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm,...

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tin tức hoạt động CCHC