Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1280540

Công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên...

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công của tỉnh năm 2022 tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND. Trong đó, chỉ số hài lòng về dịch vụ y tế công đạt 84,84%.

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo cấp phòng năm 2022

Ngày 20-21/8/2022, tại Hội trường Khách sạn Núi Hoa, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo cấp phòng năm 2022 với sự tham gia của 95 đại biểu là nữ lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi...

Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc sở

Ngày 15/8/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính

Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,...

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022 - 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành