Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1482657

Xếp hạng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc xếp hạng đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh phê duyệt Phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026 của Ban Quản lý dự án...

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2022-2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông...

Kiểm tra công vụ đột xuất tại UBND huyện Na Rì

Ngày 27/12/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 262/QĐ-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công...

UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày...

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông...

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin chỉ đạo, điều hành