Skip Ribbon Commands
Skip to main content

928860

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn

Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ...

Thanh tra Chính phủ ban hành các Thông tư 04/2021/TT-TTCP, Thông tư...

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành các thông tư mới quy định về quy trình tiếp công dân; quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục...

Dự THảo QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số...

Dự Thảo QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị...

Quy định về những trường hợp người tiếp công dân có quyền từ chối tiếp công dân.

Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021 quy định việc từ chối tiếp công dân, cụ thể: - Đối với 02 trường hợp sau thì người tiếp công dân được quyền từ chối...

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác cải cách hành...

Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đã kết thúc. Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động nền hành chính nhà nước, Chính phủ tiếp tục ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước...

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tin tức hoạt động CCHC

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn

Thanh tra Chính phủ ban hành các Thông tư 04/2021/TT-TTCP, Thông tư 05/2021/TT-TTCP, Thông tư 06/2021/TT-TTCP, Thông tư 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 và đều có hiệu lực kể từ 15/11/2021.

Dự THảo QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng cán bộ, công chức và quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Quy định về những trường hợp người tiếp công dân có quyền từ chối tiếp công dân.

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Thông qua dự thảo kết luận Thanh tra tại UBND huyện Bạch Thông

Kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Chợ Mới

Kiểm tra công vụ đột xuất tại các cơ quan, đơn vị thuộc các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Pác Nặm