Skip Ribbon Commands
Skip to main content

982994

Một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy và giản biên...

Trong 05 năm qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt được một số kết quả quan trọng

Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của...

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tập trung thực hiện lộ trình cải cách hành chính...

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, giảm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính của ngành… là những mục tiêu Sở Công...

Năm 2021, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận và trả...

Thời gian qua, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã phát huy hiệu quả trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) để hướng tới xây...

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn: 1 năm nhìn lại

Năm 2021, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử luôn được tỉnh Bắc Kạn xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Làm việc trên môi trường...

Thông tin chỉ đạo, điều hành