Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

1170736

Đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính...

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, theo đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/01/2022 về việc ban hành Kế hoạch...

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ khi dự thi nâng ngạch kế toán viên chính

Ngày 03/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Theo đó, đối với công chức dự thi nâng ngạch kế...

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số...

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn họp đánh giá kết quả và bàn giải pháp khắc phục các chỉ số năm 2021 (Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công...

Kiểm tra công vụ đột xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành...

Ngày 03/6/2022, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ đã cùng tham gia Đoàn kiểm tra đột xuất của đ/c Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm nắm tình...

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải...

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-TTrT ngày 07/01/2022 của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, ngày 02/6/2022, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tổ chức buổi tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,...

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tin tức hoạt động CCHC

Đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và cấp bản sao điện tử từ sổ gốc

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ khi dự thi nâng ngạch kế toán viên chính

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo

Kiểm tra công vụ đột xuất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

Hướng dẫn mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố từ 23/5/2022.

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông báo kết luận Hội nghị trực tuyến công tác cải cách hành chính

Một số giải pháp nhằm đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.