Skip Ribbon Commands
Skip to main content

661034

Thanh tra trực tiếp 03 đơn vị cấp xã trong đợt thanh tra công tác nội vụ tại...

Vào các ngày 14, 16 và 22/9/2020, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 275/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, đã tiến hành thanh tra trực tiếp công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; công tác văn...

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tỉnh...

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 17/9/2020 Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh tổ chức kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. Đoàn kiểm tra do Ông Vũ Đức Chính -...

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Kạn.

Cấp xã là đơn vị hành chính cấp cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với dân, là nơi đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người trực tiếp tổ chức thực hiện toàn...

Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

Ngày 28/08/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Công phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg thực sự là một bước khởi đầu quan trọng trong việc cải thiện, đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, công phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ và phương thức làm việc kiểu cũ chưa hiện đại để tạo...

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tin tức hoạt động CCHC

Những nỗ lực cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội...