Skip Ribbon Commands
Skip to main content

861580

Công bố Quyết định Thanh tra tại UBND huyện Bạch Thông

Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Bạch Thông, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 304/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về...

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh...

Chiều ngày 06 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá...

Trong công tác quản lý, sử dụng công chức, đánh giá, xếp loại công chức là một trong những nội dung quan trọng. Việc đánh giá chính xác chất lượng của từng công chức sẽ tạo điều kiện thực hiện tốt công tác nhân sự như khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm,...

Tỉnh Bắc Kạn bàn giải pháp khắc phục, nâng cao Chỉ số năm 2021 và những năm...

Năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ cả 6 lĩnh vực. Theo đó, kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020 của tỉnh xếp ở nhóm B,...

Tỉnh Bắc Kạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...

Thực hiện chủ trương của Đảng và chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Bắc Kạn thực hiện sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp...

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Tin tức hoạt động CCHC