Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1727890

Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (gọi tắt là Chỉ số PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện và...

Một số kết quả tích cực trong cải cách hành chính quý I năm 2024 của Chính phủ

Năm 2024, cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được Chính phủ xác định là một trong những trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhằm thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các...

Chỉ số cải cách hành chính là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hàng chính được Bộ nội vụ ban hành theo từng giai đoạn với mục tiêu đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện liên thông hai nhóm dịch vụ công liên thông trên...

Từ ngày 01/7/2023 triển khai đề án 06 của Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn đã chính thức triển khai thực hiện liên thông hia nhóm dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi”, “Đăng ký khai tử, xóa...

Kiểm tra công vụ đột xuất tại Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm

Ngày 07/3/2024, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại 13 đơn vị, gồm: 12 phòng, đơn vị thuộc UBND huyện Pác Nặm (Văn phòng...

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm...

Năm 2023, công tác tuyền truyền cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Bắc Kạn thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là việc tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để nâng cao hiểu biết của cá nhân, tổ chức trong thực hiện...

Tin tức hoạt động CCHC