Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho Bí thư Đảng ủy cấp xã.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho Chủ tịch UBND cấp xã.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/12/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Đào tạo Trí Việt tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã.

Xem tiếp


Thực hiện chương trình học tập của Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2022, ngày 03/12/2022 Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức chuyến đi nghiên cứu thực tế tại Khu công nghiệp Thanh Bình cho 60 CBCCVC lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, ngày 01/12/2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và Du lịch khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương cho 114 CBCCVC và lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương cho 92 CBCCVC thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/11/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực nông - lâm nghiệp cho công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường cấp xã.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 23/11/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức Văn phòng thống kê cấp xã (phụ trách văn phòng UBND).

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022, ngày 30/10/2022, Sở Nội vụ đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương cho 60 cán bộ, công chức, viên chức hiện đang là lãnh đạo sở và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Xem tiếp


Nhằm chuẩn hóa theo yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức tư pháp - hộ tịch đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn luật và nghiệp vụ về công tác hộ tịch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, từ ngày 23 - 29/8/2022, tại Hội trường Khách sạn Núi Hoa, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Cao đẳng Luật miền Bắc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 42 công chức Tư pháp - hộ tịch xã và làm công tác hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-TTrT ngày 07/01/2022 của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, ngày 02/6/2022, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tổ chức buổi tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022.

Xem tiếp

12