Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-TTrT ngày 07/01/2022 của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, ngày 02/6/2022, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tổ chức buổi tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2022.

Xem tiếp


Ngày 12/3/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 3/2022/TT-BNV quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

Xem tiếp


Ngày 23/5/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Theo đó, quy trình và hồ sơ sáp nhập thôn, tổ dân phố được áp dụng thực hiện như quy trình và hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới tại Điều 8 Thông tư 04/2012/TT-BNV.

Xem tiếp