Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn 1590/HD-SNV ngày 16/9/2015 của Sở Nội vụ về việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Bắc Kạn

Tác giả: 
Nguồn: