Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn 1676/HD-SNV ngày 2/10/2014 của Sở Nội vụ về việc làm thẻ, quản lý và sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Tác giả: 
Nguồn: