Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn số 1591/HD-SNV ngày 16/9/2015 của Sở Nội vụ về việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của ủy ban nhân dân các huyện, thành phó và ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn

Tác giả: 
Nguồn: