Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện. Các lĩnh vực cải cách hành chính được các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa bằng Kế hoạch. Các nội dung trong Kế hoạch đã được các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện và đã có được một số kết quả nhất định. Về cải cách thể chế, có 11 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh do các sở, ngành xây dựng gửi Sở Tư pháp tham gia ý kiến. Về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát việc ban hành mới đối với 01 văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC. Ban hành 10 Quyết định công bố thủ tục hành chính với tổng số 360 TTHC được công bố. Việc tiếp nhận và trả kết quả về thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị; một số TTHC được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ đầu năm đến ngày 07/3/2018, tổng số hồ sơ tiếp nhân là 8.628 hồ sơ, đã giải quyết 7.977 hồ sơ, số còn lại đang trong thời hạn xử lý.

Xem tiếp