Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả cải cách hành chính quý I năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn

Công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện. Các lĩnh vực cải cách hành chính được các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa bằng Kế hoạch. Các nội dung trong Kế hoạch đã được các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện và đã có được một số kết quả nhất định.

Về cải cách thể chế, có 11 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh do các sở, ngành xây dựng gửi Sở Tư pháp tham gia ý kiến.

Về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát việc ban hành mới đối với 01 văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC. Ban hành 10 Quyết định công bố thủ tục hành chính với tổng số 360 TTHC được công bố. Việc tiếp nhận và trả kết quả về thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị; một số TTHC được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ đầu năm đến ngày 07/3/2018,  tổng số hồ sơ tiếp nhân là 8.628 hồ sơ, đã giải quyết 7.977 hồ sơ, số còn lại đang trong thời hạn xử lý.

Về cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quý I/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định đổi tên 02 chi cục và 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức,   Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt I/2018 đối với 54 người.

 Về cải cách tài chính công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phân bổ kinh phí  cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Căn cứ dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đúng theo quy định hiện hành.

Về hiện đại hoá hành chính, các đơn vị đang sử dụng các phần mềm dùng chung ngày càng đồng bộ và hiệu quả. Đến ngày 06/3/2018, có trên 250.000 lượt gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở cả 3 cấp. 100% văn bản (không phải văn bản mật) trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên đều được gửi bản điện tử và được gắn chữ ký số chuyên dùng đảm bảo giá trị pháp lý; có 91 xã được đánh giá mức độ sử dụng phần mềm đạt loại “Khá” “Tốt”. Hệ thống phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đã được triển khai đến 146 đơn vị./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới: