Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 26/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Quyết định số 291/QĐ-UBND và báo cáo số 15/BC-SNV ngày 26/02/2018 của Sở nội vụ về kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở ngành; UBND huyện các huyện, thành phố.

   Tại báo cáo Sở Nội vụ đã nêu rõ các tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành được xác định trên 8 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 57 tiêu chí thành phần, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính gồm 7 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật gồm 3 tiêu chí và 9 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính gồm 5 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gồm 4 tiêu chí và không có tiêu chí thành phần; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gồm 5 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần; cải cách cơ chế quản lý tài chính công gồm 4 tiêu chí và không có tiêu chí thành phần; hiện đại hóa hành chính gồm 6 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm 3 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó điểm tự đánh giá 76 điểm; điểm thông qua điều tra xã hội học là 24 điểm

Tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của cấp huyện được xác định trên 8 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 58 tiêu chí thành phần, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính gồm 7 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật gồm 3 tiêu chí và 9 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính gồm 5 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gồm 4 tiêu chí và không có tiêu chí thành phần; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gồm 5 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần; cải cách cơ chế quản lý tài chính công gồm 4 tiêu chí và không có tiêu chí thành phần; hiện đại hóa hành chính gồm 6 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm 3 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó điểm tự đánh giá là 68 điểm; điểm thông qua điều tra xã hội học là 32 điểm.

Tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của cấp xã được xác định trên 8 lĩnh vực, 30 tiêu chí và 40 tiêu chí thành phần, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính gồm 5 tiêu chí và 9 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật gồm 4 tiêu chí và 9 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính gồm 5 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gồm 2 tiêu chí và không có tiêu chí thành phần; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gồm 3 tiêu chí và 4 tiêu chí thành phần; cải cách cơ chế quản lý tài chính công gồm 02 tiêu chí và không có tiêu chí thành phần; hiện đại hóa hành chính gồm 6 tiêu chí và không có tiêu chí thành phần; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm 3 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100 điểm, (Không điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC đối với cấp xã)

Việc thực hiện khảo sát, đánh giá chỉ số CCHC của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, mặc dù phạm vi đánh giá còn hẹp chỉ giới hạn trong 07 đối tượng và mỗi huyện, thành phố trong phạm vi hẹp (03 xã trong mỗi huyện) số lượng các đối tượng tham gia trả lời phiếu hạn chế,  số lượng phiếu điều tra trong toàn tỉnh còn thấp (1.034 phiếu), kinh phí thực hiện còn hạn hẹp. Tuy nhiên, việc thực hiện đã thu được những kết quả quan trọng đã xác định được việc đánh giá của từng đối tượng cho cấp huyện và các sở, ngành trên từng yếu tố, tiêu chí. Quá trình khảo sát, tổng hợp cũng đã phản ánh chính xác và khách quan các tiêu chí mà các đối tượng đánh giá còn nhiều yếu kém trong công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Kết quả điều tra xã hội học dựa trên các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng phương án và phiếu điều tra  xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành; UBND cấp  huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn (Quyết định số 91/QĐ-SNV ngày 21/4/2017), công chức phòng CCHC, thuộc Sở Nội vụ đã trực tiếp đi điều tra  bằng hình thức lấy phiếu khảo sát (phát phiếu hỏi để đối tượng điều tra trả lời, điền thông tin vào phiếu điều tra) theo từng nhóm đối tượng phù hợp. Sau khi kết thúc điều tra tại các đơn vị, Sở Nội vụ tiến hành nhập số liệu trên phần mềm điều tra xã hội học (http://parindex.mis.vn) để phân tích, xử lý, tổng hợp kết quả điều tra xã hội học của các đơn vị. Qua điều tra xã hội học Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện ở mức khá.

          Trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ thẩm định và kết quả phân tích, xử lý số liệu điều tra xã hội học, đạt kết quả như sau:

          - Các sở, ban, ngành:

+ Xếp loại tốt 14 đơn vị;

+ Xếp loại khá 04 đơn vị;

+ Xếp loại trung bình 01 đơn vị.

(chi tiết tại phụ lục 1)

- Các huyện, thành phố:

+ Xếp loại tốt 01 đơn vị;

+ Xếp loại khá 07 đơn vị.

(chi tiết tại phụ lục 2)

          Năm 2017, là năm thứ năm triển khai xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và là năm đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phân tích, xử lý số liệu điều tra xã hội học, qua đó đã giúp cho việc xử lý số liệu nhanh chóng, khách quan, chính xác; việc đánh giá, xếp loại được thực hiện một cách công bằng, khách quan, khoa học. Kết quả xếp hạng, phân loại đã phản ánh tương đối chính xác việc quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động trong việc tự đánh giá chấm điểm và gửi báo cáo kết quả tự chấm điểm kèm theo tài liệu kiểm chứng đúng thời gian quy định.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

       - QĐ công bố Chỉ số CCHC cấp xã  Ngân Sơn

       - QĐ công bố Chỉ số CCHC cấp xã  Pác Nặm

       - QĐ công bố Chỉ số CCHC cấp xã  Ba Bể

       - QĐ công bố Chỉ số CCHC cấp xã  Chợ Đồn

       - QĐ công bố Chỉ số CCHC cấp xã  Chợ Mới

       - QĐ công bố Chỉ số CCHC cấp xã  Bạch Thông

       - QĐ công bố Chỉ số CCHC cấp xã  Na Rì

       - QĐ công bố Chỉ số CCHC cấp xã  Thành phố

 

 

 

Tác giả:  H Tuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND huyện Ba Bể công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trực thuộc năm 2017(02/01/2018)

Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.(26/01/2017)

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 cấp huyện(21/07/2016)

Báo cáo 159/BC-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(21/07/2016)

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(21/07/2016)

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(17/07/2016)

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 3/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của ủy ban nhân dân các huyện thị xã(16/07/2016)

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 9/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các sở, ban, ngành(15/07/2016)