Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 Ngày 26/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại Quyết định số 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, đây là năm thứ sáu tỉnh triển khai xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và là năm thứ hai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phân tích, xử lý số liệu điều tra xã hội học, qua đó đã giúp cho việc xử lý số liệu nhanh chóng, khách quan, chính xác; việc đánh giá, xếp loại được thực hiện một cách công bằng, khách quan, khoa học. Kết quả xếp hạng, phân loại đã phản ánh tương đối chính xác việc quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động trong việc tự đánh giá chấm điểm và gửi báo cáo kết quả tự chấm điểm kèm theo tài liệu kiểm chứng đúng thời gian quy định.

Việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành được xác định trên 07 lĩnh vực, 30 tiêu chí và 61 tiêu chí thành phần, cụ thể:Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gồm 06 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật gồm 03 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chính gồm 06 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gồm 02 tiêu chí và 03 có tiêu chí thành phần; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gồm 04 tiêu chí và 05 tiêu chí thành phần; cải cách cơ chế quản lý tài chính công gồm 04 tiêu chí và không có tiêu chí thành phần; hiện đại hóa hành chính gồm 05 tiêu chí và 21 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó điểm tự đánh giá là 76 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 24 điểm.

Ở cấp huyện, thành phố các tiêu chí đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính được xác định trên 07 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 65 tiêu chí thành phần, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC gồm 07 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật gồm 03 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần; cải cách thủ tục hành chínhgồm 06 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gồm 02 tiêu chí và 03 có tiêu chí thành phần; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gồm 04 tiêu chí và 07 tiêu chí thành phần; cải cách cơ chế quản lý tài chính công gồm 04 tiêu chí và không có tiêu chí thành phần; hiện đại hóa hành chính gồm 05 tiêu chí và 21 tiêu chí thành phần.Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó điểm tự đánh giá là 68 điểm, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 32 điểm.

Việc thực hiện khảo sát, đánh giá chỉ số CCHC của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, mặc dù phạm vi đánh giá còn hẹp chỉ giới hạn trong 07 đối tượng và mỗi huyện, thành phố trong phạm vi hẹp (03 xã trong mỗi huyện) số lượng các đối tượng tham gia trả lời phiếu hạn chế, số lượng phiếu điều tra trong toàn tỉnh còn thấp (1.034 phiếu), kinh phí thực hiện còn hạn hẹp. Tuy nhiên, việc thực hiện đã thu được những kết quả quan trọng đã xác định được việc đánh giá của từng đối tượng cho cấp huyện và các sở, ngành trên từng yếu tố, tiêu chí. Quá trình khảo sát, tổng hợp cũng đã phản ánh chính xác và khách quan các tiêu chí mà các đối tượng đánh giá còn nhiều yếu kém trong công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Kết quả điều tra xã hội học dựa trên các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch, phương án và phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Kạn, công chức phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ đã trực tiếp đi điều tra bằng hình thức lấy phiếu khảo sát phát phiếu hỏi để đối tượng điều tra trả lời, điền thông tin vào phiếu điều tra theo từng nhóm đối tượng phù hợp. Sau khi kết thúc điều tra tại các đơn vị, Sở Nội vụ tiến hành nhập số liệu trên phần mềm điều tra xã hội học (PARINDEX) để phân tích, xử lý, tổng hợp kết quả điều tra xã hội học của các đơn vị. Qua điều tra xã hội học Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện ở mức khá.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổ thẩm định và kết quả phân tích, xử lý số liệu điều tra xã hội học, kết quả như sau:

Đối với các sở, ban, ngành: Xếp loại xuất sắc 0/19; xếp loại tốt 13/19 đơn vị; xếp loại khá 06/19 đơn vị; xếp loại trung bình 0/19; xếp loại yếu 0/19.

Chỉ số các Sở, ban, ngành năm 2018

Đối với các huyện, thành phố: Xếp loại xuất sắc 0/8; xếp loại tốt 0/8; xếp loại khá 8/8 đơn vị; Xếp loại trung bình và loại yếu 0/8.

 

Chỉ số UBND các huyện, thành phố

Năm 2018, Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị so với năm trước (năm 2017) chênh lệch không lớn. Kết quả xếp loại tương đối đồng đều, các Sở, ngành số đơn vị xếp loại tốt ít hơn năm 2017 (năm 2017 có 14 đơn vị, năm 2018 có 13 đơn vị), số đơn vị xếp loại khá nhiều hơn năm 2017 (năm 2018 có 6 đơn vị, năm 2017 có 4 đơn vị). UBND các huyện, thành phố kết quả xếp loại năm 2018 thấp hơn so với năm 2017 cụ thể: Năm 2018 không có đơn vị nào xếp loại tốt, tất cả 8/8 đơn vị xếp loại khá; trong đó năm 2017 có 01 đơn vị xếp loại tốt, 07 đơn vi xếp loại khá. Kết quả trên cho thấy việc đánh giá công tác CCHC đối với các cơ quan, đơn vị ngày một công bằng, khách quan, minh bạch. Qua đó, để các đơn vị chú trọng, quan tâm hơn đến việc nâng cao công tác CCHC tại đơn vị, góp phần đẩy mạnh CCHC của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như còn có nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện việc chấm điểm chưa nghiêm túc, số điểm tự chấm chưa sát với thực tế kết quả thực hiện, nhiều nội dung chấm điểm nhưng không có tài liệu kiểm chứng, hoặc có tài liệu kiểm chứng nhưng không phù hợp với nội dung yêu theo yêu cầu, báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của một số đơn vị còn sơ sài cộng điểm sai, cho điểm không đúng số điểm quy định, không có tài liệu kiểm chứng gửi kèm hoặc có nhưng không đúng, không đầy đủ ..., việc gửi hồ sơ tài liệu quá muộn so với thời gian quy định gây khó khăn cho công tác thẩm định, do vậy khi thẩm định đã có sự chênh lệch cao giữa điểm tự chấm và điểm thẩm định.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong năm 2019 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn trong thực hiện CCHC của đơn vị mình về lĩnh vực chỉ đạo, điều hành; lĩnh vực xây dựng và thực hiện văn bản QPPL, các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thi hành pháp luật và việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPLtại đơn vị; lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính yêu cầu các đơn vị tập trung vào việc giải quyết thủ tục hành chính; lĩnh vực tổ chức bộ máy, các đơn vị cần quan tâm hơn đến việc thực hiện tinh gọn bộ máy phải đồng thời với tinh giản biên chế theo quy định; lĩnh vực tài chính công, các đơn vị có những giải pháp để thực hiện có hiệu quả cơ chế khoán kinh phí để tăng thu nhập thêm cho công chưc, viên chức; lĩnh vực hiện đại hóa hành chính, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và dịch vụ bưu chính công ích.Ngoài việc thực hiện các nội dung trên, các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, rà soát Chỉ số CCHC năm 2018 đã được UBND tỉnh công bố, xem lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần nào của đơn vị chưa đạt điểm tối đa hoặc có số điểm thấp, tìm các giải pháp để khắc phục. Trên cơ sở xếp hạng, phân loại Chỉ số CCHC năm 2018, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét gắn công tác thi đua khen thưởng với công tác cải các hành chính của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã./.

 Đính kèm Quyết định số 309/QĐ-UBND (tải về)

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (27/02/2019)

Bắc Kạn vươn lên đứng thứ 49 trong bảng xếp hạnh chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (04/05/2018)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017(03/05/2018)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (01/03/2018)

UBND huyện Ba Bể công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trực thuộc năm 2017(02/01/2018)

Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.(26/01/2017)

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 cấp huyện(21/07/2016)

Báo cáo 159/BC-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(21/07/2016)

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(21/07/2016)

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(17/07/2016)