Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là một trong những công cụ để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị. Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện đánh giá công tác CCHC của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh qua bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC kèm theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là một trong những công cụ để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị. Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện đánh giá công tác CCHC của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh qua bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC kèm theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Theo Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 9/02/2021 của UBND tỉnh về công bố chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, số đơn vị cấp tỉnh đạt xuất sắc là 02 đơn vị, đạt tốt là 16 đơn vị, 01 đơn vị đạt khá; cấp huyện có 6 đơn vị đạt tốt, 02 đơn vị đạt khá; cấp xã có 12 đơn vị đạt xuất sắc, 78 đơn vị đạt tốt, 18 đơn vị đạt khá. Với kết quả chỉ số năm 2020 đã được công bố, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh khi xét khen thưởng năm 2020 cho tập thể, cá nhân là người đứng đầu các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, ngoài căn cứ các quy định về thi đua khen thưởng hiện hành, còn căn cứ thêm kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số CCHC năm 2020.

 

Chỉ số các Sở, ban, ngành năm 2020

Chỉ số UBND các huyện, thành phố

Xếp ở vị trí thứ nhất khối các sở, ngành là Sở Công thương, với điểm số 93,44/100 điểm, đạt xuất sắc và cấp huyện là thành phố Bắc Kạn số điểm đạt được 83,38/100 điểm, đạt tốt. Xếp ở vị trí thứ hai khối các sở, ngành là Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và cấp huyện là huyện Ngân Sơn, 02 đơn vị này năm 2019 đều ở vị trí thứ tư, năm 2020 vươn lên vị trí thứ hai.

So sánh kết quả chỉ số năm 2020 với năm 2019 cho thấy, số đơn vị cấp tỉnh đạt xuất sắc giảm, đơn vị đạt tốt tăng; cấp huyện nhiều đơn vị đạt tốt; cấp xã số đơn vị đạt xuất sắc giảm, đơn vị đạt tốt tăng và không có đơn vị đạt trung bình.

Kết quả chỉ số CCHC hằng năm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện được thực hiện qua hai phần là phần điều tra xã hội học và phần tự đánh giá chấm điểm qua thẩm định của tổ thẩm định tỉnh. Việc đánh giá đều đã được ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong năm 2021 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thực hiện CCHC của đơn vị mình về lĩnh vực chỉ đạo, điều hành; lĩnh vực xây dựng và thực hiện văn bản QPPL, thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thi hành pháp luật và việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại đơn vị; lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào việc giải quyết thủ tục hành chính; lĩnh vực tổ chức bộ máy, việc thực hiện tinh gọn bộ máy phải đồng thời với tinh giản biên chế theo quy định; lĩnh vực tài chính công, có những giải pháp để thực hiện có hiệu quả cơ chế khoán kinh phí để tăng thu nhập thêm cho công chức, viên chức; đối với lĩnh vực hiện đại hóa hành chính, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài việc thực hiện các nội dung trên, các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, rà soát Chỉ số CCHC năm 2020 đã được UBND tỉnh công bố, để đối chiếu, xem xét lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần nào của đơn vị chưa đạt điểm tối đa hoặc có số điểm thấp, qua đó đưa ra các giải pháp để khắc phục. Trên cơ sở xếp hạng, phân loại Chỉ số CCHC năm 2020, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét gắn công tác thi đua khen thưởng với công tác cải các hành chính của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã./.

- Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 9/02/2021 của UBND tỉnh về công bố chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.(04/02/2020)

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác cải cách hành chính(11/07/2019)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (01/03/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (27/02/2019)

Bắc Kạn vươn lên đứng thứ 49 trong bảng xếp hạnh chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (04/05/2018)

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017(03/05/2018)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (01/03/2018)

UBND huyện Ba Bể công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trực thuộc năm 2017(02/01/2018)

Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.(26/01/2017)

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 cấp huyện(21/07/2016)