Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn vươn lên đứng thứ 49 trong bảng xếp hạnh chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Ngày 02/5/2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ, cơ quan nganh bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại (Quyết định số 716/QĐ-BNV ngày 24/4/2018 của Bộ Nội vụ) và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 tại (Quyết định số 735/QĐ-BNV ngày 26/4/2018 của Bộ Nội vụ ), theo đó Chỉ số CCHC tỉnh Bắc Kạn đứng 49/63 tỉnh, thành, tăng mười một bậc so với năm 2016.

 

Kết quả PAR INDEX năm 2017 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Việc chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính nhằm đánh giá khách quan nhất, thông qua việc đánh giá Chỉ số cải cách hành chính xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC, các tiêu chí được đánh giá qua 03 phần (Tự đánh giá, chấm điểm; đánh giá qua chỉ số SIPAS; đánh giá qua điều tra xã hội học). Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực, 38 tiêu chí và 81 tiêu chí thành phần. Trong số đó 60 tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) đánh giá qua báo cáo của các tỉnh có sự thẩm định của các bộ liên quan, với số điểm tương ứng là 65,5/100; có 21 tiêu chí, tiêu chí thành phần được đánh giá thông qua điều tra xã hội học các nhóm đối tượng khác nhau, với số điểm tương ứng là 34,5/100. Đặc biệt, Chỉ số CCHC năm 2017 có sử dụng kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) như một chỉ số thành phần và đóng góp tới 12% tổng số điểm tối đa để đánh giá tác động của cải cách hành chính tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn

Điểm Chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn đạt được 73,92/100 điểm (đứng thứ 49/63 tỉnh, thành). Trong đó: Điểm tự đánh giá trên tất cả các lĩnh vực CCHC (đã qua thẩm định của Bộ Nội vụ), đạt 43,19/64,5 điểm, bị trừ 21,31 điểm. Tự đánh giá tác động CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 2,5/3,5 điểm, bị trừ 1 điểm. Điểm Bộ Nội vụ đánh giá đối với nội dung tiêu chí 1.6. Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 0,5/1 điểm, bị trừ 0,5 điểm. Điểm đánh giá qua chỉ số SIPAS đạt 11,42/12 điểm, bị trừ 0,58 điểm. Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học (đối với đối tượng điều tra là Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện), đạt 30,23/34,5 điểm, bị trừ 4,27 điểm. Số điểm cụ thể đối với 8 lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính đạt 8/10 điểm. Xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh đạt 5/5 điểm. Cải cách thủ tục hành chính đạt 10,44/14,50 điểm. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nướcđạt 6/6,5 điểm. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt 4,25/10 điểm. Cải cách tài chính công đạt 2/4 điểm. Hiện đại hóa hành chính đạt 8/12 điểm. Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển KT-XH của tỉnh đạt 2,5/3,5 điểm.

 

Kết quả SIPAS 2017 của các tỉnh

Kết quả về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh Bắc Kạn đạt 76,14/100%. Trong đó, tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng cao nhất Thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định, đạt 90,17%; tiêu chí có tỷ lệ phần trăm hài lòng thấp nhất là Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp thời, đạt 49,18%. Chỉ số SIPAS năm 2017 chưa đạt 80%, do vậy phần điểm đánh giá qua chỉ số SIPAS của Chỉ số CCHC không đạt điểm tối đa là 12 điểm (Chỉ đạt 11,42/12 điểm).

Trên tổng số điểm đã đạt được trong năm 2017 công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện. Các lĩnh vực cải cách hành chính được các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa bằng Kế hoạch. Các nội dung trong Kế hoạch đã được các cơ quan, các đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định, trên cơ sở đó để giữ số điểm cải cách hành chính năm 2018 tỉnh Bắc Kạn cần phấn đấu hơn nữa trong công tác chỉ đạo cải cách hành chính,nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan trong triển khai cải cách hành chính./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017(03/05/2018)

Bắc Kạn công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. (01/03/2018)

UBND huyện Ba Bể công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trực thuộc năm 2017(02/01/2018)

Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.(26/01/2017)

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 cấp huyện(21/07/2016)

Báo cáo 159/BC-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(21/07/2016)

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(21/07/2016)

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(17/07/2016)

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 3/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của ủy ban nhân dân các huyện thị xã(16/07/2016)

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 9/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các sở, ban, ngành(15/07/2016)