Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Ba Bể công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trực thuộc năm 2017

Ngày 28/12/2017, UBND huyện Ba Bể ban hành Quyết định số 3512/QĐ-UBND về Công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã trực thuộc UBND huyện Ba Bể, năm 2017. Tổng số xã đạt tốt 03 xã, số xã đạt khá là 08 và trung bình là 04 xã.

          Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.(26/01/2017)

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 cấp huyện(21/07/2016)

Báo cáo 159/BC-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(21/07/2016)

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(21/07/2016)

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(17/07/2016)

Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 3/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của ủy ban nhân dân các huyện thị xã(16/07/2016)

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 9/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các sở, ban, ngành(15/07/2016)