Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước - SIPAS năm 2020

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (tên viết tắt tiếng Anh là SIPAS) là kết quả mang tính định hướng của việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ số SIPAS nhằm đánh giá khách quan, chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

          Thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020, ngày 27/3/2020 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về điều tra xã hội học Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Người dân tham gia trả lời phiếu điều tra XHH

Năm 2020 là năm thứ 3 tỉnh Bắc Kạn thực hiện điều tra Chỉ số SIPAS. Chỉ số SIPAS của tỉnh được đo lường thông qua điều tra xã hội học đối với người dân, tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính (đã hoàn thành và nhận kết quả) ở các dịch vụ hành chính công được lựa chọn khảo sát và được tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm số người dân, tổ chức có câu trả lời ở mức “hài lòng” và “rất hài lòng” đối với câu hỏi hài lòng trên tổng số 1.000 người được hỏi ở 02 thủ tục hành chính (Thủ tục Cấp giấy phép xe tập lái và thủ tục cấp, cấp đổi giấy phép lái xe)và 05 lĩnh vực dịch vụ hành chính(Đất đai, Môi trường, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp - Hộ tịch) tại 3 đơn vị cấp tỉnh (3 sở), 4 đơn vị cấp huyện (3 huyện và thành phố) và 13 đơn vị cấp xã (13 xã, phường, thị trấn) được chọn điều tra.

Ngày 05/8/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1408/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số SIPAS tỉnh Bắc Kạn năm 2020, theo đó Chỉ số SIPAS là: 91,3 %. Kết quả này cao hơn so với lần khảo sát của năm 2015 (66,82%) và năm 2018 (80,3 %), điều đó khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Kạn trong công tác chỉ đạo điều hành về công tác CCHC đã được người dân và tổ chức ghi nhận. Các chỉ số hài lòng đều đạt trên 80% trở lên, trong đó cao nhất là dịch vụ Cấp giấy phép xe tập lái và cấp, cấp đổi giấy phép lái xe (98,4%) và thấp nhất là dịch vụ thuộc lĩnh vực Môi trường, Đất đai; các dịch vụ thuộc lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y; Tài chính - Kế hoạch; LĐTB&XH và Tư pháp - Hộ tịch đạt mức khá tốt (91,2% - 96,3%).

          Với kết quả trên, Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2020 đã đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn đã đề ra (Đến năm 2020 sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên mức 80%). Kết quả của việc đánh giá chỉ số lần này là căn cứ quan trọng để mỗi cơ quan, đơn vị có cái nhìn nhận toàn diện, đúng mức về những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế, yếu kém để xác định các vấn đề trọng tâm cần phải khắc phục.

Tác giả:  D.P
Nguồn: