Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Ngày 10/10/2017, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2640/QĐ-BNV. Đề án đã xác định, việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức. Bộ Nội vụ sẽ chủ trì thực hiện đo lường quy mô quốc gia, đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu quản lý và công bố kết quả chỉ số hài lòng người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vị quản lý của bộ ngành địa phương; về phương pháp đánh giá thống nhất áp dụng theo Quyết định 2640/QĐ-BNV, đồng thời căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu quản lý có thể bổ sung thêm những tiêu chí đánh giá, câu hỏi phù hợp.

Như vậy, từ năm 2017 sẽ tiến hành đo lường và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính quy mô quốc gia vào quý IV hàng năm; các bộ ngành, địa phương chủ động triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vị quản lý tùy thuộc vào yêu cầu, điều kiện thực tế của mình. Trên cơ sở kết quả công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, tham mưu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; cải thiện chất lượng phục vụ; từng bước nâng cao sự hài lòng của ngườ dân, tổ chức./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Tác giả:  Lý Thị Thuấn
Nguồn: