Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn tiếp tục trong nhóm trung bình cao.

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách của chính quyền các cấp, đâylà kênh thông tin quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách và phương pháp hoạt động hiệu quả hơn. Chỉ số PAPIdo Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc thực hiện đánh giá.

 

Bản đồ kết quả chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020

Năm 2020, Chỉ số PAPI được tỉnh Bắc Kạn quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ cả 08 chỉ số lĩnh vực nội dung, 29 chỉ số nội dung thành phần. Theo báo cáo kết quả khảo sát năm 2020 được công bố ngày 14/4/2021, tỉnh Bắc Kạn đạt 42,72/80 điểm, giảm 1,59 điểm so với năm 2019, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, giảm 9 bậc so với năm 2019, ở nhóm thứ 2 là nhóm trung bình cao của cả nước. Trong 08 chỉ số lĩnh vực nội dung, có 05 chỉ số lĩnh vực nội dung đạt từ 5/10 điểm trở lên và 03 nội dung đạt dưới 5 điểm. Trong đó, chỉ số nội dung “Công khai, minh bạch” được đánh giá ở nhóm đạt điểm cao nhất; chỉ số nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”, “Cung ứng dịch vụ công” và “Quản trị môi trường” được đánh giá ở nhóm đạt điểm trung bình cao.

Mặc dù đã có sự quan tâm chỉ đạo và sự nỗ lực trong tổ chức thực hiện nhưng so với năm 2019 Chỉ số PAPI năm 2020 giảm 1,59 điểm và chưa có chỉ số lĩnh vực nội dung đạt điểm tối đa, còn có 01chỉ số nội dung xếp ở nhóm đạt điểm thấp nhất, 03 chỉ số nội dung xếp ở nhóm đạt điểm trung bình thấp.

Nguyên nhân của những hạn chế trên, do trình độ dân trí ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh chưa cao, nên chưa quan tâm nhiều đến chính trị, xã hội, do vậy chưa phát huy được quyền dân chủ của mình, chưa tích cực, chủ động tham gia, đóng góp ý kiến của mình vào các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ chưa có sự sáng tạo, thiếu trách nhiệm, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng giao tiếp với nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao nên đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc. Sự phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân cấp cơ sở với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức, triển khai các chỉ số lĩnh vực nội dung PAPI chưa thường xuyên.

Để chỉ số PAPI tỉnh Bắc Kạn được cải thiện hơn trong năm 2021 và những năm tiếp theo cần sự quan tâm vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền tỉnh. Trong đó, cần nhất là việc nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số PAPI trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: