Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (viết tắt là PCI) là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền cấp tỉnh về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp. Chỉ số PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khảo sát đánh giá. PCI có 10 chỉ số thành phần, mỗi chỉ số thành phần tối đa 10 điểm, tổng điểm chỉ số PCI 100 điểm.

Xem tiếp


Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách của chính quyền các cấp, đây là kênh thông tin quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách và phương pháp hoạt động hiệu quả hơn. Chỉ số PAPI do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc thực hiện đánh giá

Xem tiếp


Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (tên viết tắt tiếng Anh là SIPAS) là kết quả mang tính định hướng của việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ số SIPAS nhằm đánh giá khách quan, chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Xem tiếp


Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (viết tắt theo tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền địa phương.

Xem tiếp


Ngày 10/10/2017, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2640/QĐ-BNV. Đề án đã xác định, việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức. Bộ Nội vụ sẽ chủ trì thực hiện đo lường quy mô quốc gia, đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu quản lý và công bố kết quả chỉ số hài lòng người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vị quản lý của bộ ngành địa phương; về phương pháp đánh giá thống nhất áp dụng theo Quyết định 2640/QĐ-BNV, đồng thời căn cứ vào thực tiễn và yêu cầu quản lý có thể bổ sung thêm những tiêu chí đánh giá, câu hỏi phù hợp.

Xem tiếp