Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những khó khăn thách thức trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (viết tắt là PCI) làchỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền cấp tỉnh về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệpthông qua cảm nhận của các doanh nghiệp. Chỉ số PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khảo sát đánh giá. PCI có 10 chỉ số thành phần, mỗi chỉ số thành phần tối đa 10 điểm, tổng điểm chỉ số PCI 100 điểm.

 

Bảng kết quả chỉ số PCI năm 2020 Kết quả chỉ số PCI năm 2020

Năm 2020, được sự quan tâm vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy và sự nỗ lực của các cấp chính quyền trong tỉnh, chỉ số PCI được tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện đồng bộ cả 10 chỉ số thành phần. Theo kết quả công bố ngày 15/4/2021của VCCI, năm 2020 Chỉ số PCI tỉnh Bắc Kạn đạt 61,97 điểm giảm 0,83 điểm so với năm 2019, giữ nguyên xếp hạng 59/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm trung bình trên cả nước. Trong đó, có 06 chỉ số thành phần tăng điểm bao gồm: Gia nhập thị trường đạt 8,15/10 điểm, tăng 1,34 điểm và tăng 30 bậc so với năm 2019; Tiếp cận đất đai đạt 6,11/10 điểm, tăng 0,35 điểm và tăng 8 bậc so với năm 2019; Chi phí thời gian đạt 6,81/10 điểm, tăng 1,66 điểm và tăng 8 bậc so với năm 2019; Chi phí không chính thức đạt 5,99/10 điểm, tăng 0,42 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2019; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt 5,62/10 điểm, tăng 0,39 điểm và tăng 17 bậc so với năm 2019; Thiết chế pháp lý đạt 7,54/10 điểm, tăng 0,54 điểm và tăng 10 bậc so với năm 2019.

Có 04 chỉ số thành phần giảm điểm gồm: Tính minh bạch 5,89/10 điểm, giảm 0,91/10 điểm và giảm 11 bậc so với năm 2019; Cạnh tranh bình đẳng 6,27/10 điểm, giảm 1,38 điểm và giảm 42 bậc so với năm 2019; Tính năng động 5,25/10 điểm, giảm 0,52 điểm và giảm 6 bậc so với năm 2019; Đào tạo lao động 6,45/10 điểm, giảm 0,61 điểm và giảm 18 bậc so với năm 2019. Mặc dù điểm một số chỉ số thành phần giảm so với năm 2019 nhưng vẫn duy trì đạt mức trên 5 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số PCI năm 2020 tỉnh Bắc Kạn vẫn thuộc nhóm trung bình trên cả nước; thứ hạng không thay đổi so với năm 2019. Những hạn chế trên, xuất phát từ những khó khăn thách thức, đó là: nguồn đất đai của tỉnh chủ yếu là đồi núi, kết cấu hạ tầng giao thông chưa phát triển so với khu vực, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quy hoạch giữa các ngành, lĩnh vực thiếu đồng bộ, còn chồng chéo. Mức độ am hiểu pháp luật, quy định của nhà nước của một số doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế, năng lực quản trị doanh nghiệp chưa cao dẫn đến việc thực hiện các quy định về thủ tục, hồ sơ chưa thực sự chuyên nghiệp; cơ chế chính sách của nhà nước liên tục thay đổi và một số quy định của nhà nước còn chưa thống nhất.

Trước mắt để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, tỉnh Bắc Kạn cần xây dựng bộ máy chính quyền chuyên nghiệp, hiện đại để giải quyết công việc một cách nhanh, chủ động; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi thiết thực xứng với lợi thế, tiềm năng sẵn có của tỉnh và bảo đảm các chính sách dễ tiếp cận để thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: