Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những nỗ lực cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (viết tắt theo tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền địa phương.

Nội dung Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2018, gồm 8 chỉ số nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phầnvà hơn 120 chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả quản trị và hành chính công, kết quả chỉ số được cấu thành từ việc tính toán, tổng hợp từ hơn 6.000 biến số cấu thành các chỉ tiêu, hình thành từ hơn 550 câu hỏi trong Bộ phiếu hỏi PAPI. So với Chỉ số PAPI năm 2017, Chỉ số PAPI năm 2018 có thêm 02 chỉ số nội dung và 06 chỉ số nội dung thành phần mới. Điểm tối đa của Chỉ số PAPI là 80 điểm trên 8 chỉ số nội dung, mỗi chỉ số nội dung có điểm tối đa là 10 điểm. Chỉ số PAPI được phân thành 04 nhóm, là nhóm đạt điểm cao nhất; nhóm đạt điểm trung bình cao; nhóm đạt điểm trung bình thấp; nhóm đạt điểm thấp nhất.

Nhằm nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2018, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018. Nội dung Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã, theo đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao, qua đó kết quả Chỉ số PAPI năm 2018 do Chương trình UNDP tại Việt Nam phối hợp với một số đơn vị, tổ chức của Việt Nam công bố, tỉnh Bắc Kạn đạt 44,36/80 điểm, tính từ điểm cao đến thấp xếp thứ 28, được xếp trong nhóm thứ 2 là nhóm đạt điểm trung bình cao, nhóm này có 15 tỉnh, thành phố, tăng 32 bậc so với kết quả Chỉ số PAPI năm 2017 của tỉnh. Trong 8 chỉ số nội dung có 01 nội dung đạt nhóm điểm cao nhất, 02 nội dung đạt nhóm điểm trung bình cao và 05 nội dung đạt nhóm điểm trung bình thấp.

 

Bảng kết quả Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố

Chỉ số nội dung đạt nhóm điểm cao nhất là quản trị môi trường, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành, nhóm này có 16 tỉnh. Chỉ số nội dung đạt nhóm điểm trung bình cao gồm trách nhiệm giải trình với người dân, xếp thứ 13/63 tỉnh thành, nhóm này có 09 tỉnh và công khai minh bạch, xếp thứ 17/63 tỉnh thành, nhóm này có 12 tỉnh. Chỉ số nội dung đạt nhóm điểm trung bình thấp gồm thủ tục hành chính công, xếp thứ 20/63 tỉnh thành, nhóm này có 08 tỉnh; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, xếp thứ 21/63 tỉnh thành, nhóm này có 07 tỉnh; tham gia của người dân ở cấp cơ sở, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành, nhóm này có 07 tỉnh; Cung ứng dịch vụ công, xếp thứ 24/63 tỉnh thành, nhóm này có 09 tỉnh; Quản trị điện tử, xếp thứ 27/63 tỉnh thành, nhóm này có 08 tỉnh.

Kết quả trên cho thấy, chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn có sự chuyển biến tích cực, các chỉ số nội dung đều tăng so với những năm trước, trong đó có chỉ số nội dung đạt nhóm điểm cao nhất và không có chỉ số nội dung ở nhóm điểm thấp nhất. Có được kết quả trên là sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đóng góp không nhỏ của người dân trong thực hiện cũng như giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước.

Tuy vậy, chỉ số nội dung đạt nhóm điểm cao nhất chiếm tỷ lệ ít và chỉ số nội dung đạt nhóm điểm trung bình thấp chiếm tỷ lệ còn cao.Với những hạn chế, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chỉ số nội dung của Chỉ số PAPI cấp tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức biết thực hiện và người dân biết thực hiện, giám sátgóp phần xây dựng nền công vụ của tỉnh vì dân./.  

Tác giả:  L.T
Nguồn: