Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2015

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới: