Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 13/5/2022, Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 141/QĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra trực tiếp công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, từ năm 2019 đến năm 2021 tại UBND thị trấn Nà Phặc và UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn.

Xem tiếp


Ngày 10/5/2022, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Ngân Sơn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng; việc kiểm tra, rà soát, khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 48-KL/TW ngày 27/4/2018, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của UBND huyện Ngân Sơn, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

Xem tiếp


Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đề ra, trong quý I năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các kế hoạch cụ thể đối với từng lĩnh vực CCHC, như: kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022; Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 2022; Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm; Kế hoạch thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Kạn năm 2022;...

Xem tiếp


Sáng ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả Chỉ số CCHC tỉnh Bắc Kạn năm 2021 và kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2021. Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn. Dự Hội nghị tại đầu cầu tỉnh có ông Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành.

Xem tiếp


Ngày 15/3/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

Xem tiếp


Ngày 08/3/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Văn Lang, huyện Na Rì.

Xem tiếp


Ngày 10/3/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Xem tiếp


Ngày 22/02/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông.

Xem tiếp


Năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được các cấp uỷ, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Là năm đầu giai đoạn CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và là năm đầu CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, do vậy để công tác CCHC của tỉnh giai đoạn mới đạt được kết quả cao hơn các giai đoạn trước, trong năm 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021). Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2015 (kèm theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021). Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các lĩnh vực CCHC và đã đạt được những kết quả nhất định.

Xem tiếp


Sáng ngày 02 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Na Rì, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 433/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 868/KL-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, giai đoạn từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2017. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra có ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra Sở cùng các thành viên. Về phía UBND huyện Na Rì có ông Nông Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Na Rì và Lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn cùng tham dự.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối