Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 28/11/2022, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 373/QĐ-SNV về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nội vụ. Theo đó trong năm 2023, Sở Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đối với 03 đơn vị; Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 04 đơn vị và kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Nhằm đánh giá những kết quả đạt được và kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn. Qua kiểm tra cho thấy, công tác CCHC đã được đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực CCHC và đạt được một số kết quả nhất định.

Xem tiếp


Công tác kiểm tra là một nhiệm vụ thường xuyên để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch đã giao. Xác định được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới.

Xem tiếp


Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Đoàn kiểm tra do Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh thành lập, Trưởng Đoàn kiểm tra là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Đoàn kiêm tra gồm lãnh đạo phòng và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ.

Xem tiếp


Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm trên theo quy định, từ ngày 08/9 đến ngày 14/9/2022 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 294/QĐ-SNV ngày 07/9/2022 đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 66/KH-SNV ngày 31/8/2022.

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công, thời điểm thanh tra từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021 và báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ kết quả thanh tra theo quy định.

Xem tiếp


Ngày 09/8/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 262/QĐ-SNV ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Cường Lợi, huyện Na Rì.

Xem tiếp


Ngày 29/7/2022, tại trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiến hành công bố Quyết định thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021

Xem tiếp


Ngày 26/7/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Địa Linh, huyện Ba Bể.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối