Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được các cấp uỷ, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Là năm đầu giai đoạn CCHC giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và là năm đầu CCHC giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, do vậy để công tác CCHC của tỉnh giai đoạn mới đạt được kết quả cao hơn các giai đoạn trước, trong năm 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021). Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2015 (kèm theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021). Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các lĩnh vực CCHC và đã đạt được những kết quả nhất định.

Xem tiếp


Sáng ngày 02 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Na Rì, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 433/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 868/KL-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, giai đoạn từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2017. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra có ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra Sở cùng các thành viên. Về phía UBND huyện Na Rì có ông Nông Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Na Rì và Lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn cùng tham dự.

Xem tiếp


Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc rà soát, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự bảo đảm các tiêu chí của Nghị định.

Xem tiếp


Xác định công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 22/01/2021 về TDTHTHPL và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Ban hành kế hoạch cụ thể với mục đích là để đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, từ đó có cơ sở thực tiễn để kịp thời xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; xác định lĩnh vực, nội dung, các hoạt động cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác TDTHTHPL. Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác TDTHTHPL. Quá trình triển khai cho thấy, về cơ bản, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm đến công tác TDTHTHPL, tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền, của tổ chức, cá nhân thực thiện tốt. Công tác kiểm tra, thanh tra, XPVPHC được thực hiện kịp thời; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn được các cấp chính quyền, các ban ngành quan tâm thực hiện, qua đó ý thức tuân thủ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng cao.

Xem tiếp


Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn, từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/9/2021.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 374/QĐ-SNV ngày 11/10/ 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Bạch Thông, Sở Nội vụ tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; công tác tuyển dụng viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2021. Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội

Xem tiếp


Ngày 15/10/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị thuộc huyện Chợ Mới. Đoàn Kiểm tra do ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới và một số phòng chuyên môn thuộc huyện Chợ Mới, gồm: phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND&UBND huyện Chợ Mới và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ Mới

Xem tiếp


Ngày 29/9/2021 và ngày 06/10/2021, 02 Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị thuộc 03 huyện Bạch Thông, Ba Bể, Pác Nặm. Đoàn Kiểm tra do ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND xã Tân Tú, huyện Bạch Thông. Đoàn Kiểm tra do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại UBND các xã Địa Linh, Bành Trạch thuộc huyện Ba Bể và UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm.

Xem tiếp


Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Bạch Thông, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 304/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; công tác tuyển dụng viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2021.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối