Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công tác kiểm tra là một nhiệm vụ thường xuyên để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch đã giao. Xác định được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới.

Công tác kiểm tra là một nhiệm vụ thường xuyên để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch đã giao. Xác định được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới.

 

Đoàn kiểm tra số 7 kiểm tra công tác CCHC tại UBND huyện Chợ Mới

Theo thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 7 cho thấy, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực và đạt được một số kết quả nhất định.

Về cải cách thể chế: Từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện rà soát và xử lý đối với 01 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Ban hành Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2022, đảm bảo về tiến độ ban hành theo Kế hoạch của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Về cải cách thủ tục hành chính: Đơn vị đã xây dựng và ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022. Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến công tác kiểm soát TTHC. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC theo quy định, từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, đơn vị không phát sinh phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC.

Đơn vị đã thực hiện báo cáo đánh giá chất lượng giải quyết TTHC đảm bảo theo hướng dẫn của tỉnh và đúng thời gian quy định. Ban hành quyết định thành lập Bộ phận một cửa, quy chế làm việc và lịch trực theo quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Cơ cấu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định. Thời điểm kiểm tra, đơn vị có 11 phòng chuyên môn và tương đương; 39 đơn vị sự nghiệp, trong đó có 35 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 04 đơn vị sự nghiệp khác. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đều đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể theo quy định.

Sử dụng biên chế không vượt quá số biên chế được giao. Thời điểm kiểm tra, số biên chế công chức có mặt 62/73 người; viên chức 691/763 người; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 14/14 người. Công tác tinh giản biên chế được đơn vị quan tâm, từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã tinh giản 04 cán bộ, công chức, viên chức.

Về cải cách chế độ công vụ: Công chức, viên chức của đơn vị được sắp xếp theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời điểm kiểm tra, có 100% công chức và 96,97% viên chức được bố trí đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Đơn vị thường xuyên quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, vẫn còn công chức, viên chức vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Về cải cách tài chính công: Các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đầy đủ theo quy định. Xây dựng quy chế quản lý sử dụng tài sản công đầy đủ; thực hiện quản lý sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị đúng tiêu chuẩn, định mức.

Việc thực hiện tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức, viên chức được quan tâm.Tại thời điểm kiểm tra, chưa kết thúc năm ngân sách, tuy nhiên đơn vị đã tạm xác định số kinh phí tiết kiệm để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức số tiền 618.227.000 đồng.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Đơn vị đã ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Chợ Mới; ban hành Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Chợ Mới, đồng thời 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số theo quy định.

Hạ tầng số và nhân lực Công nghệ thông tin của đơn vị được quan tâm, đơn vị đã bố trí 02 công chức chuyên ngành Công nghệ thông tin chuyên trách tại phòng Văn hoá và Thông tin và Văn phòng HĐND-UBND huyện. 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy vi tính có cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền. Đã cấp chứng thư số chuyên dùng cho 100% tổ chức, cá nhân là lãnh đạo và kế toán để ký ban hành văn bản.

Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông luôn cập nhật 100% hồ sơ TTHC phát sinh của cơ quan vào phần mềm; tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 28%; tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến đạt 6,7%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế, như: Công tác rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 chưa đảm bảo chất lượng, chưa đưa ra được kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC; tỷ lệ TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp; còn công chức, viên chức chưa chấp hành tốt kỷ luât, kỷ cương công vụ, bị xử lý kỷ luật.

Để khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC, trong thời gian tới đơn vị cần có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa trong công tác chỉ đạo cũng như trong tổ chức thực hiện CCHC tại đơn vị./.

(Nguồn: Theo Thông báo số 162/TB-ĐKT ngày 24/10/2022 của Đoàn kiểm tra số 7)

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: