Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 28/11/2022, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 373/QĐ-SNV về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nội vụ. Theo đó trong năm 2023, Sở Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đối với 03 đơn vị; Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 04 đơn vị và kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/11/2022, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 373/QĐ-SNV về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Nội vụ. Theo đó trong năm 2023, Sở Nội vụ sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đối với 03 đơn vị; Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 04 đơn vị và kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: