Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công, thời điểm thanh tra từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021 và báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ kết quả thanh tra theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ, từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2022, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công, thời điểm thanh tra từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021 và báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ kết quả thanh tra theo quy định. Ngày 29/8/2022, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận số 1358/KL-SNV kết luận thanh tra công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác thi đua khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ, thời điểm từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021. Theo đó, ngày 09/9/2022, Sở Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ, tại buổi công bố, ông Lê Thanh Hải, Trưởng đoàn thanh tra triển khai các nội dung của buổi công bố Kết luận thanh tra, đọc toàn văn nội dung Kết luận số 1358/KL-SNV ngày 29/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Kết luận thanh tra, niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của đơn vị trong thời gian ít nhất là 15 ngày liên tục theo quy định.

 

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

 

Tại buổi công bố, các thành viên tham dự đều nhất trí kết luận và các kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra số 1358/KL-SNV ngày 29/8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ. Ông Nguyễn Đình Điệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhất trí với Kết luận thanh tra và chỉ đạo đơn vị thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra, niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của đơn vị theo quy định.

 

Ông Nguyễn Đình Điệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

phát biểu ý kiến tại buổi công bố kết luận

 

Nội dung buổi công bố Kết luận thanh tra đã được lập biên bản để lưu hồ sơ theo quy định./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: