Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định kiểm tra sau kết luận thanh tra tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở làm việc Sở Thông tin và Tuyền thông tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 273/QĐ-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 774/KL-SNV ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Nội vụ Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; công tác giải quyết thủ tục hành chính và công tác văn thư, lưu trữ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở cùng các thành viên. Về phía Sở Thông tin và Truyền thông có ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sởvà Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng tham dự.

  

Ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ

công bố Quyết định kiểm tra tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Tại buổi làm việc, ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụđã công bố Quyết định số 273/QĐ-SNV ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra. Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh thanh tra thông qua mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch kiểm tra; phương pháp kiểm tra tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

 

Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn Phát biểu tại buổi công bố

 

Sau khi đơn vị thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, các thành viên Đoàn kiểm tra cùng Sở Thông tin và Truyền thông đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra và thống nhất nội dung làm việc. Theo đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung đã kiến nghị trong kết luận thanh tra trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra ./.

Tác giả:  Đinh Mai
Nguồn: