Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định kiểm tra sau kết luận thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 211/QĐ-SNV ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 1639/KL-SNV ngày 30/9/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ cùng các thành viên. Về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng tham dự.

 

Ông Lương ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ

công bố Quyết định kiểm tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại buổi làm việc, ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 211/QĐ-SNV ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch kiểm tra; phương pháp kiểm tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch .

Ông Hà Văn Trường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phát biểu tại buổi công bố

Sau khi đơn vị thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, các thành viên Đoàn kiểm tra và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra và thống nhất nội dung làm việc. Theo đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung đã kiến nghị trong kết luận thanh tra trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra ./.

Tác giả:  Đinh Mai
Nguồn: