Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 638/KL-SNV ngày 26/4/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Vườn Quốc gia Ba Bể

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở làm việc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 167/QĐ-SNV ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 638/KL-SNV ngày 26/4/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Vườn Quốc gia Ba Bể. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ có ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ cùng các thành viên. Về phía Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể có ông Phạm Văn Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể ; lãnh đạo Quản lý điều hành phòng Tổ chức hành chính và lãnh đạo Quản lý điều hành các phòng chuyên môn cùng tham dự.

Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ

công bố Quyết định kiểm tra tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể

Tại buổi làm việc, ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 167/QĐ-SNV ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch kiểm tra; phương pháp kiểm tra tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể.

Ông Phạm Văn Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể

Phát biểu tại buổi công bố

Sau khi đơn vị thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, các thành viên Đoàn kiểm tra và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra và thống nhất nội dung làm việc. Theo đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung đã kiến nghị trong kết luận thanh tra trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra ./.

Tác giả:  Đinh Mai
Nguồn: