Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày 18 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Sở Công Thương, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 268/QĐ-SNV ngày 26/7/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1565/KL-SNV ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; tuyển dụng viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính; công tác thi đua khen thưởng của Sở Công Thương giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ cùng các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 268/QĐ-SNV ngày 26/7/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. Về phía Sở Công Thương, có ông Hoàng Hà Bắc, Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự và nghe công bố quyết định kiểm tra.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra

công bố Quyết định kiểm tra tại Sở Công Thương

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra Sở - Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 268/QĐ-SNV ngày 26/7/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn và tóm tắt kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra. Trong buổi công bố, đại diện đơn vị đã báo cáo tóm tắt việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1565/KL-SNV ngày 25/10/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ. Hai bên trao đổi, góp ý nội dung báo cáo và trao đổi các nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra.

Ông Mai Văn Hùng, Chánh Văn phòng Sở Công Thương

thông qua báo cáo của đơn vị về việc thực hiện kết luận thanh tra

Tại buổi công bố, Lãnh đạo Sở Nội vụ và Đoàn kiểm tra đã thống nhất với Sở Công Thương lịch và cách thức tiến hành làm việc cụ thể giữa đoàn và đơn vị. Thời hạn kiểm tra của Đoàn là 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: