Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định Thanh tra công tác nội vụ tại Sở Tài chính

          Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở làm việc Sở Tài chính, Đoàn thanh tra theo Quyết định số số 235/QĐ-SNV ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tiêu chuẩn ngạch công chức; số lượng công chức lãnh đạo quản lý; việc chuyển đổi vị trí công tác; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ 01/01/2016 đến ngày 30/6/2019. Thành phần buổi công bố Quyết định thanh tra gồm: Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía Sở Tài chính có Lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng chuyên môn cùng tham dự.

 

Ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tài chính

Tại buổi làm việc, ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra số 235/QĐ-SNV ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Sở Nội vụ và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Đoàn thanh tra, đồng thời phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; phương pháp thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

 

Bà Hoàng Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại buổi công bố

Sau khi đơn vị thông qua Báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tiêu chuẩn ngạch công chức; số lượng công chức lãnh đạo quản lý; việc chuyển đổi vị trí công tác; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ 01/01/2016 đến ngày 30/6/2019. Các thành viên Đoàn thanh tra và Sở Tài chính đã trao đổi thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra và thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung làm việc. Ngay sau khi công bố Quyết định, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Tài chính trong thời hạn 05 ngày làm việc./.

Tác giả:  Đinh Mai
Nguồn: