Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn, Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 433/QĐ-SNV ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; việc thực hiện chính sách tiền lương; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 30/6/2020. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra gồm: ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ; Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ có ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ông Đồng Phúc Hình, Phó Giám đốc Sở; cùng Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Đơn vị trực thuộc cùng tham dự.

Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì và phát biểu tại buổi công bố

Quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tại buổi làm việc, ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra số 433/QĐ-SNV ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; phương pháp thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Đoàn thanh tra.

Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ- Trưởng đoàn thanh tra

công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Hoàng Trọng Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; việc thực hiện chính sách tiền lương; công tác bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 30/6/2020. Các thành viên Đoàn thanh tra cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao đổi thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra và thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung làm việc.

Ông Đồng Phúc Hình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại buổi công bố

Sau khi công bố Quyết định, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc Sở trong thời gian 15 ngày làm việc./.

Tác giả:  Đinh Mai
Nguồn: