Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Chiều ngày 08 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 189/QĐ-SNV ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; việc chuyển đổi vị trí công tác; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/12/2019. Thành phần buổi công bố Quyết định thanh tra gồm Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ có ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn có ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở; cùng các Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng, phòng chuyên môn; Chánh Thanh tra Sở cùng tham dự.

  

Ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ- Trưởng đoàn thanh tra

công bố Quyết định thanh tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tại buổi làm việc, ông Lương Ngọc Tuyến, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra số 189/QĐ-SNV ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Đoàn thanh tra. Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; phương pháp thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phát biểu tại buổi công bố

Sau khi đơn vị thông qua Báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức lãnh đạo quản lý; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế; việc chuyển đổi vị trí công tác; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/12/2019, các thành viên Đoàn thanh tra cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra và thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung làm việc. Sau khi công bố Quyết định, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc./.

Tác giả:  Đinh Mai
Nguồn: