Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 10/5/2022, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Ngân Sơn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng; việc kiểm tra, rà soát, khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 48-KL/TW ngày 27/4/2018, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của UBND huyện Ngân Sơn, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

Ngày 10/5/2022, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Ngân Sơn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng; việc kiểm tra, rà soát, khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 48-KL/TW ngày 27/4/2018, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của UBND huyện Ngân Sơn, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ; Đoàn thanh tra có ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía UBND huyện Ngân Sơn có ông Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện Ngân Sơn tham dự và nghe công bố quyết định thanh tra.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở - Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Ngân Sơn

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở - Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với UBND huyện Ngân Sơn. Trong buổi công bố, UBND huyện Ngân Sơn báo cáo những nội dung thanh tra trước Lãnh đạo Sở Nội vụ, Đoàn thanh tra và hai bên trao đổi các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra.

Ông Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn

phát biểu ý kiến trong buổi công bố

Đoàn thanh tra tiến hành làm việc ngay sau buổi công bố. Thời hạn thanh tra của Đoàn là 06 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: