Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 13/5/2022, Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 141/QĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra trực tiếp công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, từ năm 2019 đến năm 2021 tại UBND thị trấn Nà Phặc và UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn.

Xem tiếp


Ngày 10/5/2022, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Ngân Sơn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 22/4/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng; việc kiểm tra, rà soát, khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 48-KL/TW ngày 27/4/2018, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ; việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của UBND huyện Ngân Sơn, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

Xem tiếp


Ngày 15/3/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể.

Xem tiếp


Ngày 08/3/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Văn Lang, huyện Na Rì.

Xem tiếp


Ngày 10/3/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Xem tiếp


Ngày 22/02/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 17/02/2022 của Sở Nội vụ do ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức tại UBND xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông.

Xem tiếp


Sáng ngày 02 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Na Rì, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 433/QĐ-SNV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 868/KL-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, giai đoạn từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2017. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: Đoàn kiểm tra có ông Lê Thanh Hải, Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra Sở cùng các thành viên. Về phía UBND huyện Na Rì có ông Nông Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Na Rì và Lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn cùng tham dự.

Xem tiếp


Chiều ngày 01 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn, từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/9/2021.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 374/QĐ-SNV ngày 11/10/ 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND huyện Bạch Thông, Sở Nội vụ tổ chức buổi họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và người lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; công tác tuyển dụng viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; công tác văn thư, lưu trữ; công tác tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2021. Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội

Xem tiếp

1234567...Trang cuối