Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh, ngày 13/9/2019, Sở Nội vụ đã cùng Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:


Quang cảnh buổi làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Về công tác chỉ đạo, điều hành: Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 1644/SKH&ĐT-VP ngày 28/12/2018 về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019; năm 2019 Lãnh đạo đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác CCHC tại đơn vị; đã bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên 30 triệu đồng, đến thời điểm kiểm tra đơn vị đã đạt 80% các nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính đề ra, các nội dung còn lại đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Về công tác tự kiểm tra, Văn phòng được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, theo dõi các phòng chuyên môn của Sở trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho cá nhân và tổ chức, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, từ đó góp phần chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền được Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện; đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 80/SKH&ĐT-VP ngày 22/01/2019 về thực hiện công tác truyền thông, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2019; tiến hành phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản liên quan về công tác CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động biết để thực hiện, hình thức phổ biến, quán triệt được thực hiện tại các cuộc họp, các hội nghị giao ban hàng tháng

          Về cải cách thể chế: Công tác rà soát văn bản QPPL được Lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, năm 2019 đơn vị đã rà soát và đề xuất 01 Nghị quyết hết hiệu lực năm 2018 thuộc nhiệm vụ quản lý của đơn vị, đến thời điểm kiểm tra đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 (17 văn bản còn hiệu lực và 07 văn bản đề nghị thay thế, bãi bỏ); đơn vị xây dựng 03 văn bản QPPL và đã trình Sở Tư pháp thẩm định; đối với việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019, đơn vị đã ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong đơn vị.

Ông Lê Văn Hội - Trưởng Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

  Về cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đơn vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1645/SKH&ĐT-VP ngày 28/12/2018 về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 và Kế hoạch số 1646/SKH&ĐT-VP ngày 28/12/2018 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2019; đã tiến hành rà soát 05 TTHC (đạt 100% kế hoạch), qua đó kiến nghị được 03 phương án đơn giản hóa đối với 04 TTHC và được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 09/9/2019; đơn vị đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng quy định. Sau khi được công bố, các TTHC được niêm yết đầy đủ, công khai kịp thời, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. Từ đầu năm 2019 đến thời điểm kiểm tra, đơn vị chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Về cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; 60/152 TTHC của Sở kế hoạch và Đầu tư được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông.

Về cải cách tổ chức bộ máy:Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Đề án số 919/ĐA-SKH&ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2017, tổ chức bộ máy hiện nay của đơn vị gồm có: Văn phòng, Thanh tra Sở, phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Đăng ký kinh doanh, Kinh tế Đối ngoại. Về tinh giản biên chế, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị đã thực hiện tinh giản được 02 công chức; đơn vị thực hiện đúng theo các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đơn vị đã rà soát, sắp xếp công chức theo đúng bản mô tả và Khung năng lực theo từng vị trí việc làm được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt (Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 27/12/2017); bố trí công chức theo cơ cấu công chức đã được phê duyệt đảm bảo đúng người, đúng việc; số lượng biên chế công chức của đơn vị được UBND tỉnh giao năm 2019 là 37 biên chế, trong đó 33 công chức; 04 Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; tại thời điểm kiểm tra đơn vị chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm; về công tác đào tạo bồi dưỡng: Đơn vị đã cử 02 công chức đi bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị; 02 công chức đi tập huấn công tác cải cách hành chính; 05 công chức đi tập huấn về nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; 01 công chức đi học cao cấp LLCT; 04 công chức đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Sở; 02 công chức đi học lớp dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý; 25 công chức công tác bảo vệ bí mật nhà nước; 01 công chức tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư. Công chức, viên chức, người lao động của đơn vị nghiêm túc chấp hành đúng kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc theo quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh;tại thời điểm kiểm tra, toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã chấp hành tốt quy chế văn hóa công sở, thực hiện đeo thẻ trong giờ làm việc, không làm việc riêng trong giờ làm việc, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, không vi phạm chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn minh, lịch sự, không có công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật.

          Về cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đơn vị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện tốt việc quản lý, kiểm kê, bảo quản, bảo dưỡng tài sản theo quy định; thực hiện công khai tài chính trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

          Về hiện đại hóa hành chính: Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, trong năm 2019 đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; trang bị đầy đủ máy tính làm việc cho cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn; bố trí 01 công chức có trình độ công nghệ thông tin thực hiện chuyên trách nhiệm vụ quản trị mạng CNTT của đơn vị; 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư công vụ trong công việc; trong năm 2019, tính đến thời điển báo cáo, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý 8.364 văn bản đến, phát hành 1.795 văn bản đi dưới dạng văn bản điện tử, 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) được ký số và trao đổi dưới dạng điện tử; ngoài ra, hiện nay đơn vị đang sử dụng một số hệ thống thông tin chuyên ngành như: Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Hệ thống thông tin về đầu tư nước ngoài. Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong năm 2019 được đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt trong hoạt động của đơn vị.

          Nhìn chung, từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, công tác CCHC của đơn vị thực hiện đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung kế hoạch CCHC đã được đề ra; qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với đơn vị nhằm tiếp tục thực hiện tốt, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: