Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh, ngày 17/9/2019 Sở Nội vụ đã cùng Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giao thông Vận tải. Kết quả cụ thể như sau:


Ông Lê Văn Hội - Trưởng Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

  Về công tác chỉ đạo, điều hành: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC của đơn vị do đồng chí Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách; với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, theo dõi sát sao của đồng chí Giám đốc Sở, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC của đơn vị. Trong năm 2019, căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-STP ngày 16/01/2019 về CCHC năm 2019 với 07 nhóm nội dung triển khai thực hiện, đến thời điểm kiểm tra đơn vị đã thực hiện và hoàn thành 90% các nhiệm vụ kế hoạch đề ra; về kiểm tra công tác cải cách hành chính, đơn vị đã ban hành kế hoạch và đã kiểm tra đối với 01 phòng chuyên môn và 05/05 đơn vị trực thuộc Sở theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền về CCHC được lãnh đạo đơn vị quan tâm, ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức và phương pháp khác nhau như: đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; quán triệt tại các hội nghị, các cuộc họp giao ban cơ quan, sinh hoạt Chi bộ; tham gia các cuộc thi… Trong năm 2019, đơn vị đã dự toán kinh phí cho công tác cải cách hành chính khoảng 25 triệu đồng.

Về cải cách thể chế: Đơn vị đã xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định, kế hoạch, báo cáo, liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trong năm 2019 đầy đủ, đúng thời gian quy định. Về kiểm tra văn bản QPPL, đơn vị đã tiếp nhận và tự kiểm tra đối với 07 văn bản QPPL cấp tỉnh, kiểm tra theo thẩm quyền đối với 12 văn bản do cấp huyện gửi đến. Tổ chức kiểm tra công tác văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện Chợ Đồn và HĐND, UBND thị trấn Bằng Lũng; kiểm tra văn bản lĩnh vực nội vụ do UBND các huyện, thành phố ban hành; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Bộ Y tế, lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trong năm 2019, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản QPPL, đang xây dựng dự thảo 04 văn bản QPPL. Đối với việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 555/KH-UBND ngày 21/12/2018 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; ban hành Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 04/01/2019 về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở Tư pháp; cùng với đó ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Về cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đơn vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 25/KH-VP ngày 22/01/2019 về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 và Kế hoạch số 26/KH-VP ngày 22/01/2019 về rà soát quy định TTHC năm 2019; đơn vị đã tiến hành rà soát 20/20 TTHC (đạt 100% kế hoạch). Qua đó kiến nghị được 03 phương án đơn giản hóa đối với 03 TTHC và được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 09/9/2019; đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp đúng quy định. Sau khi được công bố, các TTHC được niêm yết đầy đủ, công khai kịp thời, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được đơn vị niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định.

Về cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; 20/154 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; đơn vị thường xuyên cử công chức để tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị, có lịch trực cụ thể. Đến thời điểm kiểm tra, số hồ sơ phải giải quyết là 5.036 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã xử lý đúng hạn là 4.930 hồ sơ; từ đầu năm 2019 đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức do giải quyết 02 hồ sơ TTHC quá thời hạn quy định.

 

Bà Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp, phát biểu tại buổi làm việc

Về cải cách tổ chức bộ máy:Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 305/KH-UBND của UBND tỉnh về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị đã sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ 8 phòng giảm xuống còn 6 phòng chuyên môn; giảm 01 phòng thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở. Về tinh giản biên chế, đơn vị đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2021 và kế hoạch tinh giản biên chế năm 2019 của đơn vị, tuy nhiên, trong năm đơn vị không có đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định; về phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức đơn vị thực hiện đúng theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đơn vị đã xây dựng Bản mô tả công việc, danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của vị trí việc làm công chức, viên chức và bố trí, sắp xếp công chức, viên chức các phòng, đơn vị theo đúng vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt. Năm 2019 đơn vị được giao tổng số biên chế là 74 người (bao gồm cả HĐ68/2000/NĐ-CP), biên chế hiện đang có mặt là 67/74 người; trong năm đơn vị không thực hiện tuyển dụng viên chức, đối với công chức đơn vị đã đăng ký tuyển dụng qua thi tuyển 01 chỉ tiêu và không qua thi tuyển 01 chỉ tiêu với Sở Nội vụ; đến thời điểm kiểm tra đơn vị đã thực hiện bổ nhiệm lại đối với 01 đồng chí Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Lãnh đạo đơn vị rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong năm đơn vị đã ban hành kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019, theo đó đã cử 26 công chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo và tập huấn nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước. Công chức, viên chức, người lao động của đơn vị nghiêm túc chấp hành đúng kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc theo quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh.

Về cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Sở, đồng thời chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp (05/05 đơn vị) trực thuộc Sở xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tuân thủ theo đúng chế độ, chính sách nhà nước theo quy định; ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính theo những nội dung quy định của Nhà nước, việc công khai sử dụng tài sản công được đơn vị thực hiện dưới hình thức niêm yết tại bảng tin của trụ sở. Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, đơn vị đã ban hành Quyết định về việc giao dự toán thu chi NSNN năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc.

Về hiện đại hóa hành chính: Đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử do đồng chí Giám đốc Sở làm Trưởng ban; ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019, năm 2020 và về quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin và các phần mềm dùng chung của tỉnh tại đơn vị. 100% công chức, viên chức được trang bị máy vi tính để thực hiện nhiệm vụ; đơn vị đã bố trí 01 chuyên viên có trình độ Đại học CNTT làm cán bộ chuyên trách về CNTT. Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai có hiệu quả tại Sở và 5/5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, tỷ lệ văn bản đi/đến được trao đổi hoàn toàn trên môi trường mạng giữa Sở Tư pháp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài đạt 95%; bên cạnh đó đơn vị đang triển khai ứng dụng có hiệu quả một số phần mềm chuyên ngành khác như: Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung, phần mềm cập nhật văn bản QPPL vào cơ sở quốc gia về văn bản QPPL, hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phần mềm hộ tịch điện tử dùng chung; hiện nay Sở Tư pháp cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với 36 TTHC, mức độ 3 đối với 90 TTHC, trong đó số TTHC có phát sinh hồ sơ là 06/126 TTHC; số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra là 481 hồ sơ. Hiện nay, 100% công chức, viên chức có nhu cầu sử dụng thư điện tử đều được cấp hộp thư công vụ của tỉnh và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc hàng ngày; về sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), số TTHC đơn vị thực hiện qua dịch vụ BCCI là 126/154 TTHC, số TTHC có phát sinh hồ sơ là 03, đến thời điểm kiểm tra số hồ sơ TTHC phát sinh thông qua dịch vụ bưu chính công ích là 661 hồ sơ (trong đó tiếp nhận 145 hồ sơ, trả kết quả 516 hồ sơ).

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008: Năm 2019, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động của đơn vị; Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-STP ngày 08/4/2019 về duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 312/KH-STP ngày 28/8/2019 về đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO năm 2019.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện công tác CCHC, trong năm 2019 đơn vị vẫn còn xảy ra tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC cho người dân. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với đơn vị nhằm thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2019 của đơn vị và kế hoạch của tỉnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC tại đơn vị trong thời gian tới./.

 

Tác giả:  D.P
Nguồn: