Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Xây dựng

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh, ngày 25/9/2019 Sở Nội vụ đã cùng Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Sở Xây dựng. Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:


Ông Lê Văn Hội - Trưởng Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác chỉ đạo, điều hành:Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của tỉnh, đơn vị đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2019 của đơn vị với 28 nhiệm vụ được đề ra; đến thời điểm kiểm tra đơn vị đã triển khai thực hiện và hoàn thành 18/28 nhiệm vụ và 10 nhiệm vụ đang triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra; trong năm 2019, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, rà soát và đánh giá về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại 03 phòng chuyên môn thuộc Sở; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, đơn vị đã ban hành kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019, hiện tại đã và đang triển khai 08/09 nhiệm vụ đã đề ra. Lãnh đạo đơn vị quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC của đơn vị, quán triệt, phổ biến và triển khai có hiệu quả các chương trình CCHC hàng năm của tỉnh, ban hành kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ CCHC năm 2019 tại đơn vị.

          Về cải cách thể chế: Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản, đơn vị đã ban hành kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018, đã rà soát được 46 văn bản QPPL, qua đó đề xuất sửa đổi 01 văn bản và đề nghị bãi bỏ 11 văn bản; năm 2019 đơn vị được giao tham mưu xây dựng 06 văn bản QPPL, hiện nay đang triển khai thực hiện; đơn vị đã xây dựng, ban hành kế hoạch về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trong đơn vị và thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các phòng chuyên môn.

          Về cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đơn vị đã xây dựng và ban hành kế hoạch về hoạt động kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2019; đơn vị đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng đúng quy định. Sau khi được công bố, các TTHC được niêm yết đầy đủ, công khai kịp thời tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; đơn vị đã thực hiện đầy đủ 04 báo cáo liên quan đến công tác kiểm soát TTHC theo quy định. Từ đầu năm 2019 đến thời điểm kiểm tra, đơn vị chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

          Về cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đơn vị thường xuyên cử công chức để tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị, có lịch trực cụ thể; trong tổng số 39 TTHC thì có 27/39 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, 12/39 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông (hiện nay chỉ có 05/12 TTHC thường xuyên có phát sinh); tính đến thời điểm kiểm tra, đã tiếp nhận 509 hồ sơ trong đó đã giải quyết và trả kết quả 407 đều đúng hạn, số hồ sơ còn lại đang được giải quyết trong hạn.

          Về cải cách tổ chức bộ máy:Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, đơn vị đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giải thể 02 phòng chuyên môn, giảm từ 07 phòng xuống còn 05 phòng chuyên môn; về tinh giản biên chế, đơn vị đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2021, tuy nhiên, trong năm đơn vị không có đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định;về phân cấp quản lý cán bộ, công chức đơn vị thực hiện đúng theo các quy định tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

          Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đơn vị đã rà soát, sắp xếp công chức theo bản mô tả và Khung năng lực theo từng vị trí việc làm được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt (Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 27/12/2017); số lượng biên chế công chức của đơn vị được UBND tỉnh giao năm 2019 là 36 biên chế (hiện có mặt 31/36 biên chế). Công chức, viên chức, người lao động của đơn vị nghiêm túc chấp hành đúng kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc theo quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh,tại thời điểm kiểm tra đơn vị không có cán bộ, công chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

          Về cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, tiết kiệm chi tăng thu nhập cho công chức và người lao động trong đơn vị ước khoảng 700.000/người/tháng; thực hiện tốt công khai tài chính tại đơn vị với hình thức thực hiện công khai trên bảng niêm yết tại đơn vị và trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định.

          Về hiện đại hóa hành chính: Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, trong năm 2019 đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và một số văn bản chỉ dạo, đôn đốc về khai thác, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, phân công lãnh đạo phụ trách lĩnh vực CNTT tại đơn vị; trang bị đầy đủ máy vi tính làm việc cho cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn; bố trí 01 công chức có trình độ công nghệ thông tin thực hiện chuyên trách CNTT của đơn vị; trong năm 2019, tính đến thời điển báo cáo, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 4.873 văn bản đến, phát hành 1.400 văn bản đi dưới dạng văn bản điện tử, 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) được ký số và trao đổi dưới dạng điện tử; 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận trên hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông. Trong tổng số 39 TTHC của đơn vị thì có 34/39 TTHC đạt mức độ cao được tiếp nhận hoàn toàn trên internet; đến thời điểm kiểm tra tổng số hồ sơ tiếp nhận là 410 hồ sơ qua mạng, trong đó có 208 hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, hiện nay, đơn vị đang xây dựng kế hoạch trả toàn bộ kết quả giải quyết TTHC mức độ cao qua dịch vụ bưu chính công ích sau khi thủ tục nộp lệ phí trực tuyến tại kho bạc nhà nước được triển khai thực hiện.

          Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008: Đơn vị đã ban hành công văn về triển khai nhiệm vụ ISO năm 2019; công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị;tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 và triển khai các nhiệm vụ áp dụng TCVN ISO 9001: 2015 theo Kế hoạch của tỉnh và của đơn vị.

          Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Xây dựng về cơ bản đã được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sát sao, chính vì vậy đơn vị đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát, đánh giá và rà soát thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính; tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đầy đủ danh mục TTHC theo quy định; triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc tiếp nhận và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp... Trong thời gian tới đơn vị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh, của đơn vị đảm bảo đến hết năm 2019 100% nhiệm vụ được được hoàn thành và có kết quả tốt./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: