Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Giao thông Vận tải

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh, ngày 26/9/2019 Sở Nội vụ đã cùng Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giao thông Vận tải. Kết quả cụ thể như sau:


Ông Lê Văn Hội - Trưởng Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

          Về công tác chỉ đạo, điều hành: Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-SGTVT ngày 07/01/2019, theo đó đơn vị đã ban hành 17 Kế hoạch, 16 Quyết định, 11 công văn để triển khai Kế hoạch. Về tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, đến thời điểm kiểm tra đơn vị đã thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đơn vị đã ban hành quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Sở, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị. Trong năm 2019, đơn vị đã dự toán kinh phí cho công tác cải cách hành chính là 150 triệu đồng.

          Về cải cách thể chế: Đơn vị đã ban hành kế hoạch về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2019, đến thời điểm kiểm tra đã thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 theo kế hoạch của đơn vị; trong năm 2019 đề nghị xây dựng 02 văn bản QPPL và đã trình UBND tỉnh để ban hành; đối với việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019, đơn vị đã ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong đơn vị.

          Về cải cách thủ tục hành chính: Thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đơn vị đã xây dựng và ban hành các Kế hoạch liên quan đến công tác kiểm soát TTHC đầy đủ, đúng thời gian quy định; trong năm 2019 đã tiến hành rà soát 15/15 TTHC (đạt 100% kế hoạch), qua đó kiến nghị được 04 phương án đơn giản hóa đối với 02 TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 09/9/2019; đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải đúng quy định. Sau khi được công bố, các TTHC được niêm yết đầy đủ, công khai kịp thời, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; đơn vị niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; từ đầu năm 2019 đến thời điểm kiểm tra, đơn vị chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Về cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của đơn vị được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và được cập nhật đầy đủ trên phần mềm một cửa và dịch vụ công mức độ cao.

Về cải cách tổ chức bộ máy:Đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn, tổ chức bộ máy hiện nay của đơn vị gồm có 5 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, giảm 01 phòng và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc so với Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV; về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương thực hiện đúng quy định, tại thời điểm kiểm tra có 05 trưởng phòng, 06 phó trưởng phòng và tương đương; về tinh giản biên chế, đơn vị đã triển khai xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm của Sở với tỉ lệ tinh giản đạt 10% theo quy định, tại thời điểm kiểm tra đơn vị đã thực hiện tinh giản 01 biên chế; về phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức đơn vị thực hiện đúng theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn, không thực hiện phân cấp thêm.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Lãnh đạo đơn vị rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong năm 2019 đơn vị đã hoàn thiện, sửa đổi bổ sung khung năng lực đối với 35 vị trí việc làm theo Quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ thẩm định; năm 2019 đơn vị được giao 47 biên chế công chức và 06 hợp đồng theo Nghị định 68, tại thời điểm kiểm có 43/47 công chức, 6/6 hợp đồng theo Nghị định 68 (số biên chế dư này do nghỉ hưu, công chức xin nghỉ thôi việc, đơn vị chưa kịp tuyển dụng và bố trí được); hiện đơn vị đang thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng; công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm thực hiện, đơn vị đã ban hành Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019, theo đó đã cử công chức tham gia đầy đủ các lớp học và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo triệu tập của cấp trên và các cơ quan, đơn vị liên quan; hiện đơn vị có 09 công chức tham gia học cao học, 02 công chức học cao cấp LLCT, 01 công chức học Trung cấp LLCT, 02 công chức tham gia học văn bằng 2 trình độ Đại học, 03 công chức bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính; đăng ký cho 02 công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN chuyên viên chính. Công chức, viên chức, người lao động của đơn vị nghiêm túc chấp hành đúng kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc theo quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh

          Về cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đơn vị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Khối Văn phòng Sở, phân cấp thực hiện tự chủ đối với Thanh tra Sở và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính theo những nội dung quy định của Nhà nước; thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định.

          Về hiện đại hóa hành chính: Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, trong năm 2019 đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính làm việc và được kết nối mạng LAN và Internet đường truyền băng thông rộng (cáp quang FTTH), tất cả các máy được cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền, được trang bị bảo vệ bởi hệ thống tường lửa (Firewall) phòng, chống truy cập trái phép; Sở đã phân công 01 công chức có trình độ kỹ sư Công nghệ thông tin thực hiện chuyên trách nhiệm vụ quản trị mạng CNTT của đơn vị; 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư công vụ trong công việc; trong năm 2019, tính đến thời điển báo cáo, Sở GTVT đã tiếp nhận, xử lý 5.923 văn bản đến, phát hành 2.426 văn bản đi thông qua phần mềm quản lý văn bản, tỷ lệ văn bản đi được ký bằng chữ ký số của Lãnh đạo đạt trên 90%; việc sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI), thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 10 thủ tục hành chính, tính đến thời điểm kiểm tra, số hồ sơ TTHC phát sinh thông qua dịch vụ bưu chính công ích là 349/2.190 hồ sơ (đạt 15,93%).

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008: Năm 2019, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động của đơn vị; trong thời gian tới phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu lộ trình nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

          Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với đơn vị nhằm thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC năm 2019 của đơn vị và kế hoạch của tỉnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC tại Sở Giao thông Vận tải trong thời gian tới./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: