Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhằm đánh giá những kết quả đạt được và kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn. Qua kiểm tra cho thấy, công tác CCHC đã được đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực CCHC và đạt được một số kết quả nhất định.

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được và kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn. Qua kiểm tra cho thấy, công tác CCHC đã được đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực CCHC và đạt được một số kết quả nhất định.

 

Đoàn kiểm tra số 1 kiểm tra công tác CCHC tại UBND Thành phố Bắc Kạn

        Về cải cách thể chế: Từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), các văn bản ban hành đảm bảo phù hợp về thẩm quyền, nội dung và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. Thực hiện rà soát và xử lý đối với 03 văn bản QPPL thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, việc rà soát và xử lý văn bản được đơn vị thực hiện đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính: Đơn vị đã xây dựng và ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022. Xây dựng mục tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử theo quy định. Thực hiện chế độ báo cáo về việc đánh giá chất lượng đảm bảo theo hướng dẫn của tỉnh và đúng thời gian quy định. Ban hành quyết định kiện toàn Bộ phận Một cửa, quy chế làm việc và lịch trực đầy đủ, đúng quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Việc rà soát, sắp xếp tổ chức lại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc được đơn vị quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã thực hiện sáp nhập 04 đơn vị sự nghiệp giáo dục thành 02 đơn vị (sáp nhập Trường Trung học cơ sở Dương Quang và Tiểu học Dương Quang thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Quang; Trường Trung học cơ sở Nông Thượng và Tiểu học Nông Thượng thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nông Thượng).

Cơ cấu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc được thực hiện theo quy định. Thời điểm kiểm tra, đơn vị có 11 phòng chuyên môn và tương đương; 26 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 20 đơn vị sự nghiệp giáo dục và 06 đơn vị sự nghiệp khác. UBND thành phố đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo quy định.

Sử dụng biên chế không vượt quá số biên chế được giao. Đơn vị đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp động theo Nghị dịnh số 68/2000/NĐ-CP năm 2022 cho các phòng, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Thời điểm kiểm tra, số biên chế công chức có mặt 73/79 người; viên chức 622/688 người; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 07/7 người.

Về cải cách chế độ công vụ: Đơn vị đã bố trí công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác phù hợp với vị trí việc làm và cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn ngạch và chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm tỉnh phê duyệt, qua đó giúp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND thành phố Bắc Kạn, để cụ thể hóa các quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh và Quyết định số 178/QĐ-SNV ngày 13/5/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, thường xuyên phổ biến, quán triệt các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức thực hiện tốt các quy định kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Về cải cách tài chính công: Các đơn vị trực thuộc đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đầy đủ; xây dựng quy chế quản lý sử dụng tài sản công đầy đủ, thực hiện quản lý sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị đúng tiêu chuẩn, định mức. Việc thực hiện tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức, viên chức được đơn vị quan tâm. Các đơn vị dự toán trực thuộc đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp tiết kiệm kinh phí tăng thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động, như xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản để thực hiện tiết kiệm chi phí sử dụng điện nước, văn phòng phẩm, điện thoại, trang thiết bị văn phòng…

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Đơn vị đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; ban hành Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn, theo đó ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn năm 2022.

Hạ tầng số và nhân lực Công nghệ thông tin được quan tâm, đơn vị đã bố trí 01 công chức chuyên trách công nghệ thông tin tại Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố và 01 lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thành phố kiêm nhiệm công tác công nghệ thông tin; 100% công chức được trang bị máy vi tính có cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền; cấp chứng thư số chuyên dùng cho 100% tổ chức, cá nhân là lãnh đạo để ký ban hành văn bản; cá nhân kế toán đơn vị. Đã trang bị hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tại 02 điểm cầu thành phố và 08 điểm cầu xã, phường phục vụ kết nối hội nghị truyền hình trực tuyến với cấp trên và UBND xã, phường.

Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông luôn cập nhật 100% hồ sơ TTHC phát sinh của cơ quan vào phần mềm. Kết quả, tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 50%, tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến đạt 6,88%.

Bên cạnh những kết quả trên, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC tại đơn vị. Qua đó, kiến nghị với đơn vị những vấn đề cần quan tâm trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra nhằm nâng cao công tác CCHC của đơn vị./.

(Nguồn: Theo Thông báo số 164/TB-ĐKT ngày 25/10/2022 của Đoàn kiểm tra số 1)

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: