Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

Kiểm tra là một trong những nhiệm vụ cần thiết trong công tác quản lý nhà nước. Thông qua công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những vướng mắc hoặc sai sót trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác CCHC, ngày 15/9/2020 Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh Bắc Kạn tổ chức kiểm tra việc thực hiện  công tác CCHC tại UBND huyện Na Rì.

 

Kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Na Rì

Đoàn kiểm tra do ông Lê Văn Hội - Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng Đoàn. Làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Nông Văn Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Na Rì và lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc huyện.

Tại thời điểm kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế việc thực hiện chỉ đạo điều hành CCHC và kết quả thực hiện CCHC trên các lĩnh vực từ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Kết quả kiểm tra cho thấy, đơn vị đã ban hành các kế hoạch CCHC theo quy định và ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện.Tổ chức kiểm tra CCHC tại các đơn vị trực thuộc và thực hiện tuyên truyền công tác CCHC trên Trang thông tin điện tử của huyện. Các văn bản quy phạm pháp luật do cấp huyện ban hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đáp ứng với nhu cầu thực tiễn đề ra, kinh phí cho công tác văn bản quy phạm pháp luật được bố trí hàng năm. Thường xuyên thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành của đơn vị. Ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định các Kế hoạch triển khai kiểm soát quy định TTHC, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Việc thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, đúng quy định. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện TTHC tại bảng niêm yết TTHC đúng quy định, đầy đủ nội dung. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại được duy trì hoạt động. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc được sắp xếp theo quy định, công tác bổ nhiệm và tinh giản biên chế được quan tâm và thực hiện cơ bản theo quy định. Vị trí việc làm được rà soát, sắp xếp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, công chức, viên chức chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc huyện và các xã, thị trấn đều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Việc ứng dụng các phần mềm dùng chung hiệu quả, đến 01/9/2020 có 3804 văn bản đi toàn bộ đều được ký số.

 

Ông Lê Văn Hội - Trưởng Đoàn kiểm tra CCHC tại cuộc kiểm tra UBND huyện Na Rì

Bên cạnh những kết quả trên, Đoàn kiểm tra phát hiện một số tồn tại hạn chế của đơn vị cần khắc phục trong thời gian tới là các hình thức tuyên truyền CCHC chưa phong phú đa dạng. Chất lượng rà soát, đánh giá TTHC chưa cao, năm 2020 đơn vị không có kiến nghị nào để đơn giản hóa TTHC. Việc niêm yết TTHC chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời.

 

Ông Nông Văn Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Na Rì  tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, lãnh đạo đơn vị đã tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra đưa ra. Kết thúc cuộc kiểm tra, ông Lê Văn Hội - Trưởng Đoàn kiểm tra đã kiến nghị với đơn vị là tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của Đoàn kiểm tra đư ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên và văn bản chỉ đạo của đơn vị ban hành; tiếp tục chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: