Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Y tế

          Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh, ngày 10/9/2019 Sở Nội vụ đã cùng các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Y tế. Kết quả kiểm tra:


Ông Lê Văn Hội - Trưởng Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

          Về công tác chỉ đạo, điều hành: Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của tỉnh, đơn vị đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2019. Lãnh đạo đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp ủy, kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị. Hàng năm, đơn vị đều bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, riêng năm 2019, bố trí 88 triệu đồng cho công tác CCHC của đơn vị.

          Về cải cách thể chế: Đơn vị luôn chủ động trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Tại thời điểm kiểm tra đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 văn bản QPPL và 01 văn bản QPPL đang trong quá trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được đơn vị quan tâm thực hiện, xác định lĩnh vực trọng tâm cần theo dõi trong năm 2019 là tình hình thi hành pháp luật về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật cũng được thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra.

          Về cải cách thủ tục hành chính: Đơn vị đã thực hiện rà soát đối với 30 TTHC, tham mưu cho UBND tỉnh công bố danh mục 7 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung 22 thủ tục, bãi bỏ 11 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC tại trụ sở làm việc và có hòm thư góp ý. Từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, đơn vị chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào về TTHC của cá nhân, tổ chức. 100% các thủ tục hành chính đều được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên trang thông tin điện tử của đơn vị và trên bảng tin trước cửa phòng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị.

Về cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Đơn vị không có TTHC thực hiện một cửa liên thông. 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đều được tiếp nhận và giải quyết trên phần mềm điện tử mức độ cao của tỉnh tại địa chỉ https://motcuadientu.backan.gov.vn. Hiện có 153/198 (chiếm 77,3%) thủ tục hành chính cung cấp ở mức độ 3 và có 45/198 (chiếm 22,7%) TTHC cung cấp ở mức độ 4. Về kết quả giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa, trong những tháng đầu năm đơn vị tiếp nhận và giải quyết 200/223 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 198/200 và giải quyết quá hạn 02/200 hồ sơ. Đối với việc sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích, tính đến thời điểm hết tháng 7 năm 2019, đơn vị đã tiếp nhận 30 hồ sơ và trả 93 kết quả cho các cá nhân và tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Đơn vị đã tổ sắp xếp bộ máy đúng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV. Theo đó, tổ chức bộ máy của Sở Y tế tại thời điểm kiểm tra gồm: Ban Lãnh đạo, 06 phòng chuyên môn và 16 đơn vị trực thuộc. Trong năm 2019, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ vào Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 01/7/2019.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đơn vị thực hiện bố trí cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức cơ bản theo quy định tại các Quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt. Công tác quản lý, sử dụng biên chế thực hiện theo đúng vị trí việc làm, do đó có những vị trí việc làm chưa có nguồn dự tuyển vẫn giữ nguyên, không để hiện tượng sử dụng chỉ tiêu không đúng vị trí việc làm; từ đầu năm 2019 đến thời điểm kiểm tra có 01 viên chức bị xử lý kỷ luật; tinh giản 03 viên chức theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP trong ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn. Việc thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo các phòng và tương đương tại cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định hiện hành của Trung ương và của Tỉnh ủy Bắc Kạn, đến thời điểm kiểm tra đã bổ nhiệm mới 01, bổ nhiệm lại 04 vị trí. Công chức, viên chức, người lao động của đơn vị nghiêm túc chấp hành đúng kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh

          Về cải cách tài chính công: Năm 2019, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở đều ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của đơn vị; thực hiện định mức sử dụng tài sản công theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; việc tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ; việc thực hiện các quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, đơn vị có quyết định về việc giao dự toán thu sự nghiệp, chi ngân sách nhà nước năm 2019.

          Về hiện đại hóa hành chính: Trong thời gian qua, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành, hệ thống mạng tại các đơn vị khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến Trạm Y tế xã đã được hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng đường truyền; việc đầu tư trang thiết bị phụ trợ được quan tâm: Hệ thống máy quét mã vạch được đầu tư tại một số đơn vị, màn hình hiển thị số khám bệnh, hệ thống lấy số khám bệnh tự động đã được đầu tư tại nhiều đơn vị, hệ thống camera giám sát cũng đã được triển khai. Về phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được ứng dụng có hiệu quả, tất cả văn bản trao đổi trong nội bộ (phòng chức năng và đơn vị trực thuộc) thực hiện ký số, gửi bản điện tử; 100% các đơn vị trực thuộc đã triển khai sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, giảm thiểu việc sử dụng văn giấy, nâng cao hiệu quả điều hành của lãnh đạo đơn vị. Việc sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc, hiện tại 100% công chức tại Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã được cấp và sử dụng hòm thư điện tử công vụ.

          Về phần mềm phục vụ chuyên môn: Đơn vị đã triển khai đề án về xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng “Sổ sức khỏe điện tử” và cũng đã triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cho các đơn vị trực thuộc từ năm 2016 đến nay, qua 03 năm triển khai việc sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện đã đi vào nề nếp giúp công tác quản lý, chỉ đạo được thực hiện nhanh, chính xác, đạt sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Mặc dù lãnh đạo đơn vị đã rất quan tâm triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành tuy nhiên nhân lực về công nghệ thông tin trong thời gian chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành. Toàn ngành hiện này có 9 cán bộ về công nghệ thông tin, hầu hết các đơn vị trực thuộc không có cán bộ chuyên trách, chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên rất nhiều khó khăn trong công tác vận hành, sử dụng hiệu quả các ứng dụng.

          Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đã được lãnh đạo Sở Y tế quan tâm và chỉ đạo đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định. Duy trì và không ngừng cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng quy trình quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan

          Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã có một số kiến nghị với đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị và kế hoạch của tỉnh, đảm bảo đến hết năm 2019 100% nhiệm vụ được được hoàn thành và có kết quả tốt./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: