Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Đoàn kiểm tra do Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh thành lập, Trưởng Đoàn kiểm tra là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Đoàn kiêm tra gồm lãnh đạo phòng và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Đoàn kiểm tra do Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh thành lập, Trưởng Đoàn kiểm tra là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Đoàn kiêm tra gồm lãnh đạo phòng và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có Phó Trưởng Ban, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và công chức trực tiếp tham mưu thực hiện các lĩnh vực CCHC tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.


Kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế việc tổ chức thực hiện các nội dung CCHC theo từng lĩnh vực. Kết quả kiểm tra cho thấy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác CCHC đồng bộ trên các lĩnh vực, theo đó công tác CCHC của đơn vị đạt được một số kết quả tích cực.

Về cải cách thể chế: Thời điểm kiểm tra, đơn vị đang xây dựng 02 văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn; quyết định sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh). Đã thực hiện rà soát và đang xử lý đối với 03 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý (Quyết định số15/2018/QĐ-UBNDngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND). Việc rà soát, tham mưu xử lý đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Đơn vị đã ban hành các kế hoạch để triển khai công tác kiểm soát TTHC kịp thời, đúng quy định. Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch và có phương án đơn giản hóa TTHC được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua. Công bố TTHC và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC kịp thời, đầy đủ, đúng thời gian quy định. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC theo quy định, từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra, đơn vị không phát sinh phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết TTHC. Ban hành quyết định thành lập Bộ phận Một cửa, quy chế làm việc và lịch trực đầy đủ, đúng quy định. Đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của đơn vị được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Thời điểm kiểm tra, căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ, đơn vị đang xây dựng dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, trình UBND tỉnh ban hành. Đơn vị có 02 phòng (Văn phòng, Phòng Quản lý chuyên môn nghiệp vụ), 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ KCN).

  Sử dụng biên chế không vượt quá số biên chế được giao, thời điểm kiểm tra số biên chế công chức có mặt 10/12 người; viên chức 07/10 người; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 05/05 người.

Về cải cách chế độ công vụ: 100% công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ được công chức, viên chức đơn vị thực hiện tốt các quy định tại Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương.

Về cải cách tài chính công: Việc tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, do chưa kết thúc năm ngân sách, nên đơn vị chưa xác định được số kinh phí tiết kiệm. Tuy nhiên, đơn vị đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-BQL ngày 30/6/2022 về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại công chức, người lao động để tiến hành bình công, họp xét để hưởng thu nhập tăng thêm theo quy định.

Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Đơn vị đã xây dựng Trang thông tin điện tử Ban Quản lý các Khu công nghiệp và đưa vào hoạt động từ tháng 8/2022. Ban hành quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông tin điện tử và thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử theo quy định. Công chức, viên chức được trang bị 100% máy tính và có cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền. Cấp chứng thư số chuyên dùng cho 100% tổ chức, cá nhân lãnh đạo và kế toán ký ban hành văn bản. Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông luôn cập nhật 100% hồ sơ TTHC phát sinh của cơ quan vào phần mềm. Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 50% và tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến đạt 46,67%.

Những kết quả đạt được là tích cực, nhưng vẫn còn những hạn chế cần quan tâm khắc phục như: Việc công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, còn một số TTHC chưa kịp thời địa phương hóa, công khai theo quy định; số lượng lãnh đạo cấp phòng còn thiếu so với quy định; còn có văn bản đi không được ký số trên phần mềm I - Office (trừ văn bản mật).

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đưa ra những kiến nghị, cũng như giải pháp để đơn vị khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác CCHC của đơn vị, góp phần nâng cao công tác CCHC của tỉnh./.

(Nguồn: Theo Thông báo số 163/TB-ĐKT ngày 25/10/2022 của Đoàn kiểm tra số 7)

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: