Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 17/9/2020 Đoàn kiểm tra công tác CCHC của tỉnh tổ chức kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. Đoàn kiểm tra do Ông Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn. Làm việc với Đoàn kiểm tra có Ông Triệu Huy Chung - Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn và lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc huyện.

  

Ông Triệu Huy Chung - Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra

Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo và các thành viên Đoàn trực tiếp kiểm tra thực tế tại các phòng chuyên môn theo lĩnh vực CCHC được phân công. Qua báo cáo và kiểm tra thực tế cho thấy đơn vị đã có sự quan tâm đến công tác CCHC, UBND huyện ban hành các kế hoạch CCHC theo quy định và ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Kế hoạch CCHC đã đề ra. Công tác xây dựng, theo dõi, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đơn vị thực hiện cơ bản tốt. Thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát đơn giản hóa theo quy định, trong năm 2020 đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện được duy trì hoạt động để tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân. Việc giải quyết TTHC được thực hiện tương đối tốt, từ tháng 01 đến 15/9/2020 đơn vị tiếp nhận 710 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 233 hồ sơ, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 35 hồ sơ, số hồ sơ còn lại tiếp nhận trực tiếp; kết quả có 707 hồ sơ đã được giải quyết, trong số đó quá hạn 17 hồ sơ, còn 03 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc được sắp xếp và quy định chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tại thời điểm kiểm tra đơn vị có 11 phòng chuyên môn và 50 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Số viên chức sắp xếp đúng vị trí việc làm đạt 100%, công chức đạt 92%. Công tác bổ nhiệm được quan tâm thực hiện và đảm bảo theo quy định, từ đầu năm đến tháng 9 năm 2020 đơn vị đã bổ nhiệm mới 02 lãnh đạo quản lý cấp phòng và 05 lãnh đạo quản lý trường học. Việc quản lý tài chính thu, chi thực hiện đúng theo luật định hiện hành; các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập đều được giao tự chủ về kinh phí, tài chính, theo đó từ đầu năm trên cơ sở số kinh phí được giao các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, qua đó một số đơn vị tiết kiệm được kinh phí tăng thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động. Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư nâng cấp thường xuyên, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện được trang bị máy tính để làm việc đạt 100% và đều được kết nối mạng INTERNET; các phần mềm dung chung được duy trì thực hiện từ cấp huyện đến cấp xã trong giải quyết, trao đổi công việc, tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử có chữ ký số theo quy định đạt khoảng 90%. Hệ thống ISO cấp huyện đã được chuyển đổi sang tiêu chuẩn 9001-2015 và duy trì áp dụng cơ bản tốt.

  

Ông Vũ Đức Chính- Trưởng Đoàn kiểm tra CCHC, kiểm tra tại UBND huyện Chợ Đồn

Bên cạnh những kết quả trên, các thành viên Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế mà đơn vị cần khắc phục trong thời gian tới, đó là TTHC niêm yết tại Bộ phận một cửa chưa đầy đủ, kịp thời; còn số ít vị trí việc làm của công chức chưa đúng theo quy định; hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ, máy tính làm việc của cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều máy cũ, lạc hậu không đáp ứng tiến độ yêu cầu công việc.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của các thành viên Đoàn kiểm tra, Ông Triệu Huy Chung - Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, tiếp thu các ý kiến Đoàn kiểm tra đưa ra.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Ông Vũ Đức Chính - Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận và đề nghị đơn vị tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của Đoàn kiểm tra đưa ra. Trong đó, đẩy mạnh công tác chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; chú trọng việc cập nhật hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: