Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm trên theo quy định, từ ngày 08/9 đến ngày 14/9/2022 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 294/QĐ-SNV ngày 07/9/2022 đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 66/KH-SNV ngày 31/8/2022.

Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm trên theo quy định, từ ngày 08/9 đến ngày 14/9/2022 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 294/QĐ-SNV ngày 07/9/2022 đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 66/KH-SNV ngày 31/8/2022.

Hình ảnh Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại UBND huyện Chợ Đồn

Mục đích của phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng; tra cứu; xây dựng báo cáo, thống kê, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên  chức; kiểm soát chặt chẽ số lượng cán bộ, công chức, viên chức, chỉ tiêu lao động hợp đồng được giao và vị trí việc làm đảm bảo tiến độ, nội dung theo yêu cầu công tác chuyên môn và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; góp phần thực hiện tốt nội dung cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng dẫn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hình ảnh đại diện đơn vị được kiểm tra báo cáo công tác quản lý, sử dụng phần mềm

Việc kiểm tra phản ánh đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện công tác quản lý và sử dụng phần mềm quản lý thông tincán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả kiểm tra, rà soát là cơ sở để cơ quan chuyên môn kiến nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm khắc phục tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; kiến nghị cơ quan quản lý phần mềm khắc phục điều chỉnh các chức năng của phần mềm để việc quản lý, khai thác thông tin đạt hiệu quả và phù hợp với quy định hiện hành nhằm hướng tới hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Hình ảnh Đoàn kiểm kiểm tra thông báo kết quả của buổi kiểm tra

Hình ảnh đại diện đơn vị được kiểm tra báo cáo công tác quản lý, sử dụng phần mềm


Tác giả:  Dương Sinh
Nguồn: