Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tại UBND thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở làm việc UBND thành phố Bắc Kạn, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 50/QĐ-SNV ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụcông bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1932/KL-SNV ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức; tuyển dụng viên chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác giải quyết thủ tục hành chính; công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn, giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/10/2018. Thành phần buổi công bố Quyết định kiểm tra gồm: ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ, Đoàn kiểm tra có ông Hà Quốc Hưng,Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra Sở cùng các thành viên. Về phía UBND thành phố Bắc Kạncó ông Dương Hữu Bường, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, và Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn cùng tham dự.

 

Ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra Sở Nội vụ-Trưởng đoàn kiểm tracông bố Quyết định kiểm tra tại UBND thành phố Bắc Kạn 

Tại buổi làm việc, được sự phân công của Giám đốc Sở Nội vụ ông Hà Quốc Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm trađã công bố Quyết định 50/QĐ-SNV ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra. Bà Nguyễn Thị Hoa, thanh tra viên Thanh tra Sở, thông qua mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch kiểm tra; phương pháp kiểm tra tại UBND thành phố Bắc Kạn. Ông Dương Hữu Bường, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn phát biểu ghi nhận nội dung kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu ý kiến giao nhiệm vụ và chỉ đạo các thành viên đoàn kiểm tra .

 

Ông Dương Hữu Bường, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Phát biểu tại buổi công bố

Sau khi nghiên cứu Báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, các thành viên Đoàn kiểm tra đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra và thống nhất nội dung làm việc. Theo đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các nội dung đã kiến nghị trong kết luận thanh tra trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra ./.

Tác giả:  Đinh Mai
Nguồn: