Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Chợ Đồn

Ngày 26/01/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức và kiểm tra kết quả sử dụng phần mềm dùng chung tháng 12/2020 theo Báo cáo số 57/BC-STTTT ngày 18/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông đối với UBND huyện Chợ Đồn tại một số đơn vị, gồm: Phòng Nội vụ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Chợ Đồn, UBND các xã Tân Lập, Đồng Lạc, Ngọc Phái, UBND thị trấn Bằng Lũng thuộc huyện Chợ Đồn.

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Chợ Đồn về việc giải quyết các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản các đơn vị đã thực hiện đúng quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc nghiêm chỉnh. Công chức được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực đã chủ động trong công việc, xử lý kịp thời các văn bản trên phần mềm (TDOffice). Các cơ quan, đơn vị đềuBảng niêm yết thủ tục hành chính, kế hoạch làm việc và lịch công tác tuần, tháng theo quy định. Bên cạnh đó, Đoàn cũng nhắc nhở tại chỗ đối với một số đơn vị việc thực hiện vệ sinh công sở sạch sẽ; việc niêm yết TTHC cần đảm bảo để người dân dễ dàng tra cứu; công chức cần chủ động đeo thẻ trong giờ làm việc.

Đối với việc kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử, 01 cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thôngtỉnh tham gia cùng với Đoàn kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp việc thực hiện giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông tại các phòng chuyên môn và một số xã thuộc UBND huyện Chợ Đồn để nắm bắt cụ thể và tập trung hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc về giải quyết thủ tục hành chính quá hạn trên hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử, “một cửa" điện tử liên thông. Qua kiểm tra, UBND huyện Chợ Đồn có 16 hồ sơ đang xử lý quá hạn của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và 27 hồ sơ đang xử lý quá hạn thuộc của UBND các xã. Hầu hết các TTHC xử lý, giải quyết cho người dân đúng hạn, tuy nhiên trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông báo xử lý quá hạn. Nguyên nhân quá hạn do hồ sơ thực tế công chức đã giải quyết nhưng chưa cập nhật kết thúc trên hệ thống, có đơn vị lãnh đạo chuyển công tác nên không kết thúc xử lý trên hệ thống và một số hồ sơ test khi tham dự tập huấn trên hệ thống tồn từ năm 2017 đến nay chưa gỡ.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại Bộ phận

tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Chợ Đồn

Qua kiểm tra Đoàn đã phát hiện những vướng mắc khiến việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa, một cửa liên thông bị quá hạn ảnh hưởng đến chỉ số CCHC của huyện. Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các đơn vị phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh thực hiện các bước để xử lý kết thúc những hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính quá hạn trên hệ thống phần mềm “một cửa” điện tử nhưng thực tế đã xử lý đúng hạn và gỡ những hồ sơ test khi tham dự tập huấn trên hệ thống tồn từ năm 2017 đến nay.

Trong năm 2021, Sở Nội vụ sẽ tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

Tác giả:  Nguyễn Hoa
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Nội vụ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn(14/01/2021)

Tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020(14/01/2021)

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại một số xã thuộc các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới(23/12/2020)

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (10/11/2020)

Thông qua dự thảo kết luận thanh tra của Sở Nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(02/11/2020)

Thanh tra trực tiếp 03 đơn vị cấp xã trong đợt thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Chợ Mới(29/09/2020)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn(17/09/2020)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Na Rì(15/09/2020)

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra 6 địa phương(14/09/2020)

Công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới(08/09/2020)